จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้

เชียงราย-เปิดการสัมมนาการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะการสร้างเครือข่ายขยายผลต่อยอดสู่สื่อในท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

25 มีนาคม 2562 ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการสัมมนาการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะการสร้างเครือข่ายขยายผลต่อยอดสู่สื่อในท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย สำหรับกลุ่มพิธีกรสงฆ์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน อปมช. นักจัดรายการ นักบริหารสื่อสารมวลชน ตลอดทั้ง ผู้ดำเนินกิจการเสียงตามสายและหอกระจายข่าวในจังหวัดเชียงรายกว่า 40 คน เพื่อสร้างเครือข่ายขยายผลยุทธศาสตร์และการสร้างสันติสุขด้วยหลักการทางศาสนาด้วยกลวิธีในการแก้ไขปัญหาด้านความคิดความเชื่อ และร่วมกันระดมความคิดเห็นภาคสื่อสารมวลชนที่จะนำไปสู่การสร้างสันติสุขในมิติใหม่ของการพัฒนา การสร้างความช่องทางให้เข้าถึงเป้าหมาย และสร้างการรับรู้ในความสำคัญของสถานการณ์ร่วมกัน ก่อนที่จะนำผลการสัมมนาเสนอแนะและสะท้อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อไปการจัดกิจกรรมสัมมนาสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ จัดขึ้นเพื่อขยายผล จากโครงการ ประชาสัมพันธ์สร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 22 – 25 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ชายแดนใต้ในปัจจุบันตลอดจนสร้างการรับรู้ กระตุ้นการท่องเที่ยวจนนำไปสู่การเกิดสันติสุขในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์

โดยการนำเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ผู้จัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ผู้ดำเนินรายการหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และพิธีกรสงฆ์ ในจังหวัดเชียงราย ทั้ง 18 อำเภอ เข้าร่วมรับรู้แนวทางการสร้างสันติสุข ตามแนวทางของศาสนา ระดมความคิดเห็นเพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ และนำเสนอผลงานกลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์พระราชทาน กลุ่มดอกไม้หลากสี กลุ่มชนะโดยไม่ต้องรบ และกลุ่มประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง แผ่นดินยั่งยืน ทั้งนี้บทบาทของสื่อมวลชนจะสามารถเป็นกลไกสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอ ที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในบริบทของเครือข่ายประชาสัมพันธ์สร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ในที่สุด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น