X

นักเรียน สาธิต มร.ชร. คว้า 33 ทอง 8 เงิน 3 ทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ของ สพป.ชร.1

เชียงราย-นักเรียน สาธิต มร.ชร. คว้า 33 ทอง 8 เงิน 3 ทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ของ สพป.ชร.1

นักเรียนสาธิต มร.ชร. คว้า 33 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 3 ทองแดง จาก 44 ประเภท ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 “เด็กเชียงราย รักษ์ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นล้านนา ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่สากล”ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จาก สพป.เชียงราย เขต 1
ดร.เฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เปิดเผยว่า โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (มร.ชร.) ได้ส่งนักเรียนระดับอนุบาล 3 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 “เด็กเชียงราย รักษ์ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นล้านนา ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่สากล” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) และ โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) และ มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงราย จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 (สพป.ชร.1)

สำหรับผลการแข่งขันของนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมวัย (อนุบาล 3) – ประถม 6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คว้า 33 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ที่ได้จัดส่งเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 44 ประเภท ได้แก่ 1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิงปณยนุช วงษ์ษาฟู ผู้ฝึกสอน น.ส.กรรนิศา วงศ์ศิริ 2. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิงณัฐณิชา ทะสุใจ ผู้ฝึกสอน น.ส.กรรนิศา วงศ์ศิริ 3. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1 ป.3 เหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กหญิงนันท์นภัส บั้งเงิน ผู้ฝึกสอน นางสาวรสสคนธ์ สุขคลุม 4. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ทอง 1. เด็กหญิงกัญจน์ณิชา อาดำ และ เด็กหญิงณิชมน ทะสุใจ ครูผู้ฝึกสอน นางสาวชารินตรี บุดดี และ นางสาวพัชรินทร์ เผ่าตุ้ย
5. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ทอง ได่แก่ เด็กชายธนทัต พรหมสะอาด และ เด็กชายธนภัทร พรมเรือน ผู้ฝึกสอน นายพัชรพล ภูริชลกร และนางณรัชยา ใจหล้า 6. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.พิภัฒนพร พลอยศรี และ ด.ช.เทพทัต อัดแน่น ผู้ฝึกสอน นายพัชรพล ภูริชลกร และนางณรัชยา ใจหล้า
7. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ทอง 1. เด็กหญิงนริศรา มาเยอะ 2. เด็กหญิงนิตย์รดี มลิทอง 3. เด็กหญิงภารดี พงษ์ดนตรี 4. เด็กหญิงวริศรา โพธิ์ทอง และ 5. เด็กหญิงสุริยาวดี แดงฟู ครูผู้ฝึกสอน นางสาวจิรเกศ ไชยประเสริฐ นางสาวสุดารัตน์ จักรบุตร 8. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ทอง เด็กหญิงกัญญารัตน์ นามวงศ์ 2. เด็กหญิงจิรภัทร เวียงทอง 3. เด็กหญิงณัฏฐภิญญา อินทรทิพย์ 4. เด็กหญิงดารินทร์ อรุณโรจน์ และ เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิคำ ผู้ฝึกสอน น.ส.จิรเกศ ไชยประเสริฐ นางสาวสุดารัตน์ จักรบุตร
9. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 เหรียญทอง เด็กหญิงเบญญาภา กระหมุดความ ผู้ฝึกสอน นางสาวกนกดารินทร์ มาติบ
10. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายคัมภีร์ ผาลาด ครูผู้ฝึกสอน นายธีรพงษ์ มาติ๊บ
11. การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ทอง เด็กหญิงปนัดดา อภิวงศ์ษา และ เด็กชายอภิชาติ กองคำ ผู้ฝึกสอน นางรสสคนธ์ สุขคลุม และ นางพิมพ์หทัย มะลิลา

12. การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ทอง เด็กหญิงวริญรดา นาคสุพรรณ และ เด็กชายสรวิศ สดศรี ผู้ฝึกสอน นางรสสคนธ์ สุขคลุม และ นางพิมพ์หทัย มะลิลา 13. การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 ทอง เด็กหญิงโมโมกะ ทวีปวรชัย ผู้ฝึกสอน นางสาวแดตทรียา แสงแก้ว 14. การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 ทอง เด็กหญิงกวินทรา พันธ์สืบ ผู้ฝึกสอน นางสาวแดตทรียา แสงแก้ว 15. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ทอง เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ แก้วมาเรือน ผู้ฝึกสอน นางสาวแดตทรียา แสงแก้ว 16. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ทอง เด็กหญิงณัฏฐรียา วงค์พิบูลย์ ผู้ฝึกสอน นางสาวแดตทรียา แสงแก้ว
17. การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 เหรียญทอง เด็กชายปุญญพัฒน์ จริยะภัสระกุล 2. เด็กหญิงศศิประภา ใจคำ 3. เด็กหญิงสุริยาวดี พรมใจสา ผู้ฝึกสอน นางสาวแดตทรียา แสงแก้ว นางสาวทิพย์วรรณ สิทธิวงศ์ 18. การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ เด็กหญิงจิรภิญญา ใจแก้ว เด็กหญิงนัจญมีย์ แวบีอซา และ เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ อุ่นเมือง ผู้ฝึกสอน นางสาวแดตทรียา แสงแก้ว นางสาวทิพย์วรรณ สิทธิวงศ์ 19. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ เด็กชายคัมภีร์ ผาลาด ผู้ฝึกสอน นายวัชรพงษ์ วิชา 20. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เหรียญทอง เด็กหญิงตรีทิพยนิดา ศรีบุริ ผู้ฝึกสอน นายวัชรพงษ์ วิชา 21. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายอธิวัฒน์ มาเยอะ ฝึกสอน นายวัชรพงษ์ วิชา 22. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เหรียญทอง เด็กหญิงพิญช์ลวิตรา ชาญรัตนพิทักษ์ ผู้ฝึกสอน นายวัชรพงษ์ วิชา 23. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เหรียญทอง เด็กหญิงศิริกัลยา ธนกฤตกุล ผู้ฝึกสอน นายวัชรพงษ์ วิชา 24. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ เด็กชายณัฐดนัย ไชยมงคล ผู้ฝึกสอน นางสาวธารารัตน์ อินพรหม 25. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เหรียญทอง เด็กหญิงอินทร์ธิดารัตน์ ตระกูลอินทร์ ผู้ฝึกสอน นางสาวธารารัตน์ อินพรหม 26. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 . เด็กหญิงอมรา แสงอรุณ ผู้ฝึกสอน นางสาวอัญสุรีย์ เทพสุธรรม 27. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-ป.3 เหรียญทอง เด็กหญิงพิชญาภา เยาว์ธานี ผู้ฝึกสอน นางณัชชา ธะนันวงค์ 28. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 เหรียญทอง เด็กหญิงพิชามญข์ ยอดมณีบรรพต ธานี ผู้ฝึกสอน นางจุฬลักษณ์ ทองอินทร์ 29. การแข่งขันสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายกิตตินนท์ ภาคำ และเด็กหญิงพิมพ์ลดา จำบุญมา ผู้ฝึกสอน นายพิพัฒน์พงษ์ ป้อมสมุทร และนางสาวภาณีนี สาริจา
30. การแข่งขันสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-ป.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ เด็กหญิงชาสินี ในแก้ว และเด็กหญิงณชญาดา แก้วสา ผู้ฝึกสอน นายพิพัฒน์พงษ์ ป้อมสมุทร และนางสาวกัลยา ทองคำ 31. การแข่งขันสร้างเกมศ์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายภูมพิเชษฐ์ แคว้งอินทร์ และ เด็กชายวรัชญ์ เทพประสิทธิ์ ผู้ฝึกสอน นายพิพัฒน์พงษ์ ป้อมสมุทร
32. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6. เหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงจันทรวิมล โชติช่วง และ เด็กหญิงพิริยากร พินิจมนตรี ผู้ฝึกสอนนายพิพัฒน์พงษ์ ป้อมสมุทร และ นางกุหลาบ ชมภูเมืองชื่น 33. การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย เหรียญทอง . เด็กชายธนาธิป สุขษาเกษ 2. เด็กหญิงสุพิชญา ปลอกทอง และ เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ สมศักดิ์ศรี ผู้ฝึกสอน นางสว่างจิต ธุวะคำ และ นางนิชกานต์ ทวีชัย
34. การแข่งขันหนูน้อยคนเก่ง ปฐมวัย เหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายเฉลิมชัย วงค์แสนหลวง
35. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 . เด็กชายไอศูรย์ อินทรทิพย์ ผู้ฝึกสอน น.ส.ปริชญา ไชยบุตร
36. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เหรียญทอง ได้แก่ ด.ช.พีรวิชญ์ สมดี และ ด.ญ.ศิริฐิชา อุดด้วง ผู้ฝึกสอน น.ส.ปริชญา ไชยบุตร น.ส.กุลวรางค์ กันภัย 37. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิงกานต์พิชชา บุญล้อม 2. เด็กหญิงภัณฑิรา จอมทองสภาพร และ เด็กชายรชต แพทย์สมาน ผู้ฝึกสอน นางณรัชยา ใจหล้า และ น.ส.ธารารัตน์ อินพรม 38. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิงฐิติพรสกุล พรมณี และเด็กหญิงนาราชา สันสุวรรณ์ ผู้ฝึกสอน นางสิริพร กองพรหม 39. การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กชายชยาวิชญ์ ชัยวังเย็น และเด็กหญิงสุณัฏฐา อวดเขต ผู้ฝึกสอน นางสาวชมัยพร วัฒนาพรชัย และ นางสาวดวงใจ แอะติ 40. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิงกุลธารีย์ รักแผน 2. เด็กหญิงชญาภา ใจเที่ยง และเด็กหญิงปรียาภรณ์ แสนธิ ผู้ฝึกสอน นางพัฒชรินทร์ กันแก้ว และ นางสาวพาณิชา มลถาแปง 41. การวาดภาพด้วยสีเทียน ปฐมวัย เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิงภควดี สิทธิแก้ว ผู้ฝึกสอน น.ส.ทัศนีย์ การเร็ว 42.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กหญิงนภัสชญา มิ่งขวัญผู้ฝึกสอนนางสาวปริชญา ไชยบุตร 43.การแข่งขัน สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป.4-ป.6 เหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กหญิงอมรา แสงอรุณ ผู้ฝึกสอน น.ส.ซารินตรี บุดดี 44. การแข่งขัน พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 เหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กหญิงนภัสวรรณ อู่แสงทอง ผู้ฝึกสอน นางจุฬลักษณ์ ทองอินทร์
ดร.เฉลิมเกียรติ กล่าวอีกว่า ในฐานะเป็นผู้บริหารของโรงเรียน ภูมิใจ และดีใจแทนผู้ปกครอง และก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเด็กๆที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานวิจัยของนักศึกษาและบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และให้โอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับคนในท้องถิ่นและประโยชน์กับพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น เราพร้อมสนับสนุนเด็กๆของเราโดยจากการสังเกตเห็นแววของนักเรียนว่ามีความถนัด หรือชอบสิ่งไหนเป็นพิเศษ ซึ่งครูผู้ฝึกสอนจะไปสอดส่องนักเรียนแต่ละชั้นปีตามที่ตนเองได้รับมอบหมาย แล้วก็นำไปฝึกซ้อมและคัดตัวให้เหลือตามจำนวนคนแต่ละประเภท และฝึกสอนให้ได้ตามกฎกติกาของการแข่งขัน เด็กนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ตนเองได้รับมอบหมายตลอดจนการฝึกซ้อมและแข่งขัน ก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆที่มีความตั้งใจจนคว้ารางวัลมาได้ในครั้งนี้” ดร.เฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว กล่าว

ข่าวโดย : นางจันทร์ฉาย สมศักดิ์ศรี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881