X

มฟล. เดินหน้าเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ ‘ความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน’

เชียงราย-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2566 โดยมีกิจกรรมหลากหลายที่ได้จัดในโอกาสที่ดีนี้ อาทิ กิจกรรมรายงานประชาชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี การเสวนาระดับนานาชาติ ‘เดินหน้าวาระด้านสุขภาพระดับโลก : การพลิกโฉมอุดมศึกษาเพื่อเป้าหมายความเป็นอยู่ที่ดีในภูมิภาค’ พิธีเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย  ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย คณะทูตานุทูต อธิการบดี ผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา ชมการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ ชุด 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขบวนเชิญธงนานาชาติ ธงมหาวิทยาลัย และธงสำนักวิชา พิธีเชิญตุงพระราชทาน ตราสัญลักษณ์ คณะทูตานุทูต ผู้มีเกียรติ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย ปัจจุบัน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ (อธิการบดีผู้ก่อตั้ง) ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร ดำรงตำแหน่งอธิการบดีโดยดำเนินงานยึดตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ‘ปลูกป่า สร้างคน’ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการธำรงไว้ซึ่งประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติพันธุ์ต่างๆ ในภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 25 ปี ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจอุดมศึกษาครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริการวิชาการ และด้านการบริการสุขภาพ และได้ดำเนินงานโดยยึดหลัก New Different Better ทำในสิ่งใหม่ แตกต่าง และดีกว่า จึงทำให้มหาวิทยาลัยพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าสู่การเป็น ‘The University for Well-being and Sustainable Future’โดยมุ่งหวังเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน พร้อมยืนยันเป้าหมายที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและสร้างคุณค่าให้แก่สังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี Growth mindset, Life-long learners, Well-being skills เนื่องจากโลกที่เปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน ต้องการกำลังคนที่พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง โดยมีกรอบความคิดแบบเติบโตที่ต้องมีความเชื่อว่าความสามารถหรือศักยภาพพัฒนาได้ และคนที่จะเท่าทันความเปลี่ยนแปลงจะต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้หรือทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่องหรือเรียกว่าเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ โดยขับเคลื่อนผ่านการพัฒนากำลังคนเพื่ออนาคต มุ่งเน้นในการพัฒนากำลังคนที่เป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ที่มีความเก่งความรู้ คู่ความดี และมีความสุข วิจัยเพื่อสร้างคุณค่า มุ่งหวังในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมผ่านการดำเนินงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับความเจริญรุ่งเรือง บูรณาการทุนวิชาการกับทุนท้องถิ่น บริการวิชาการให้สังคมและชุมชน สร้างเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทุกช่วงวัย ผ่านการใช้บริการด้านสุขภาพโดยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสร้างคุณค่าเพิ่มในอนาคตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีส่วนของการพัฒนาด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อรวบรวมพืชที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชน อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคติดต่อแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อป้องกันควบคุมโรคที่สามารถดำเนินงานได้อย่างครบวงจรในพื้นที่ อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นแหล่งฝึกและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานยุคใหม่ อาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์

อธิการบดี ระบุถึงที่มาของแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยดังกล่าวว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก่อตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชนชาวเชียงราย ที่ในช่วงเวลานั้นมี 2 เรื่อง คือ ต้องการให้มีสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเส้นทางรถไฟเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม โดยรัฐบาลในเวลานั้นมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นที่พึ่งของภาคเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 25 ปี มหาวิทยาลัยพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นเวลาเหมาะสมที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับสังคมและชุมชนจะก้าวไปด้วยกัน

“มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความเติบโต ก้าวหน้าทางวิชาการไปสู่ระดับนานาชาติ การที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ตรงนี้ สังคมและชุมชนในแถบนี้ ควรต้องเติบโตไปด้วยกันด้วย จึงเป็นที่มาของทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่จะมุ่งหน้าขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็น ‘The University for Well-being and Sustainable Future’ โดยมุ่งหวังเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน และเป็นความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน” อธิการบดีกล่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มุ่งมั่นพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881