X

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 18

()

เชียงราย-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 18

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 18 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง .จ.เชียงราย โดยมี 1.รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ เข้ารับปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3, พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ‘ตุงทองคำ’ 4.น.ส.นันทพร ก้อนรัมย์ บัณฑิตพิการการมองเห็นที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนคนแรกของประเทศ และปีนี้มีบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ –บัณฑิตการแพทย์บูรณาการรุ่นแรก เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
สำหรับปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จำนวน 3,252 คน โดยมี น.ส. นันทพร ก้อนรัมย์ บัณฑิตพิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยที่เรียนภาษาจีนโดยใช้อักษรเบรลล์ภาษาจีนเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 5 ปี ของสาขาวิชาการสอนภาษาจีน สำนักวิชาจีนวิทยา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรร่วมกับบัณฑิตรุ่นแรกจากสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ และบัณฑิตจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ศิลปศาสตร์, การจัดการ, นิติศาสตร์, นวัตกรรมสังคม, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาบาลศาสตร์, แพทยศาสตร์ และเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทความว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ความรู้ความสามารถที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนนั้น เป็นสิ่งที่แต่ละคนจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถหลากหลายสาขา มาปฏิบัติแก้ไขให้สำเร็จผล. บัณฑิตทุกคนจึงควรจะได้นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ มาใช้ให้ประสานส่งเสริมกัน และร่วมมือร่วมความคิดอ่านกันด้วยความสามัคคีกลมเกลียว. ถ้าแต่ละคนพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือประโยชน์ของส่วนรวมแล้ว ก็เป็นอันหวังได้ว่า บ้านเมืองเราจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา และพัฒนาก้าวหน้าขึ้นได้อย่างร่มเย็นเป็นผาสุก”
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบความสุขและความสำเร็จสมปรารถนาโดยทั่วกัน.

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881