X

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามโครงการอัจฉริยะ เกษตรประณีต ณ โรงเรียนชุมชนดอยช้าง

เชียงราย-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามโครงการอัจฉริยะ เกษตรประณีต ณ โรงเรียนชุมชนดอยช้าง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนชุมชนดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในจังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามสภาพจริงของการจัดการเรียนรู้ โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI): Smart Intensive Farming) โดยมีนาย วุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ

จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลการดำเนินงานของโครงการอัจฉริยะ เกษตรประณีต ของโรงเรียนชุมชนดอยช้าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มในการนำเสนอ กลุ่มแปรรูปเบเกอรี่,กลุ่มแปรรูปอาหาร,ทีมงานออกแบบและประชาสัมพันธ์ และทีมการตลาด โดยมีพื้นที่การผลิตอยู่ที่ห้องเรียนสาขาบ้านใหม่พัฒนา ทั้งหมดนี้ เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนดอยช้าง ได้เรียนรู้ในกระบวนการต่างๆและต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

นายเกรียงไกร ฟูธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดอยช้าง กล่าวว่า โครงการอัจฉริยะ เกษตรประณีต โดยโรงเรียนชุมชนดอยช้าง มีนักเรียนทั้งสิ้น 610 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ ทางโรงเรียนได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว ทำให้สามารถจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ On-site ได้ และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด หลังจากโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการแล้วได้นำหลักสูตรมาขยายผล โดยได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2564 ปัจจุบันดำเนินโครงการอัจฉริยะ เกษตรประณีต ดำเนินการมาถึงระยะที่ 4 ซึ่งเป็นขั้นตอนที่นำปัญหาและข้อผิดพลาดต่างๆมาปรับปรุง และพัฒนาสู่ครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนที่มีความสนใจในการทำโครงการอัจฉริยะ เกษตรประณีตนี้ต่อไป

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) ดำเนินโครงการโดยมีโรงเรียนนำร่อง จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จังหวัด เชียงราย, 2. โรงเรียนชุมชนดอยช้าง จังหวัด เชียงราย, 3. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่, 4. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่, 5. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา จังหวัดลำพูน และ 6. โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณกับการทำเกษตรแบบประณีตในโรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและสามารถนำองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ภายในโรงเรียน พร้อมทิ้งท้ายไว้ว่า “การศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง”

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น