X

เครือข่ายปลูกกัญชงจังหวัดเชียงราย เดือดร้อนรวมตัวเข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมเชียงราย

เชียงราย-เครือข่ายปลูกกัญชงจังหวัดเชียงราย เดือดร้อนรวมตัวเข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมเชียงราย ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าเร่งแก้ไขปัญหาด่วน..

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา เครือข่ายปลูกกัญชงจังหวัดเชียงรายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรายได้รับการร้องเรียน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ เภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อสนับสนุน “กัญชง” ให้เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ช่วยแก้ไขและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาล บัดนี้ทางเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกัญชงจังหวัดเชียงราย จำนวน 25 กลุ่ม  ซึ่งมีสมาชิกเกษตรกรเกี่ยวข้องกว่า 304 ราย รวมพื้นที่ 710.5 ไร่ ได้ดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตผลิตกัญชงกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564 แต่คณะกรรมการพิจารณาพื้นที่ปลูกกัญชง จังหวัดเชียงราย ยังไม่มีการดำเนินการตรวจพื้นที่ปลูกของเกษตรกรตามรายชื่อที่ระบุในเอกสาร ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อเกษตรกรดังกล้าว  ด้วยเหตุผลเรื่องฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม หากการปลูกกัญชงช้ากว่าเดือนมิถุนายน จะส่งผลให้ไม่ทันต่อการเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคมปีนี้ และจะได้ปริมาณผลผลิตต่ำ ไม่มีคุณภาพตลาดไม่รับซื้อ   หากไม่ได้ปลูกกัญชงในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เกษตรกรจะต้องเลื่อนการปลูกไปในต้นฤดูฝนปี 2565 ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อเกษตรกรที่เตรียมพื้นที่ปลูกกัญชงเป็นอย่างมาก เพราะเกษตรกรแต่ละรายได้ลงทุนเตรียมพื้นที่การปลูกไปมากกว่า 60,000 บาท/ไร่ จากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ทางเครือข่ายปลูกกัญชงจังหวัดเชียงราย จึงได้มอบหมายให้วิสาหกิจชุมชนเชียงราย CANNABIS ดำเนินการประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รวมถึงได้แจ้งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อให้เร่งรัดการตรวจพื้นที่ปลูกกัญชงและแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการประสานงานแก้ปัญหาดังกล่าวได้พบว่า กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มีพฤติกรรมเข้าข่ายเลือกปฏิบัติต่อเกษตรกร สร้างเอกสารเท็จ และถ่วงเวลาการตรวจเอกสาร (ตามเอกสารแนบ) จนนำมาสู่ความเดือดร้อนของเกษตรกร ทางวิสาหกิจชุมชนเชียงราย CANNABIS จึงร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย ให้ประสานงานเชิญ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงราย และ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยไม่รับตัวแทน มาอธิบายให้คำตอบข้อเท็จจริง การเลือกปฏิบัติต่อเกษตรกร รวมถึงมารับฟังความเดือดร้อนของเกษตรกร และวางแนวทางแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ร่วมกัน

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881