X

สหพันธ์ครูเชียงรายรวมตัวต่อต้านคัดค้าน และขอเสนอแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

เชียงราย-สหพันธ์ครูเชียงรายร่วมตัวกัน สมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 1-2-3-4 เชียงราย และสมาคมผู้บริหาร 18 อำเภอ สมาคมครูผู้สอน 18 เข้าร่วมต่อต้านคัดค้าน และเสนอแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

วันที่ 15 พ.ค.2564 เวลา 14.00 น.ทางสหพันธ์ครูเชียงรายแถลงการณ์ คัดค้านและเสนอข้อเสนอแนะแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.(ฉบับ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) ณ.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จว.เชียงราย โดยมี สมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 1 สมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 2 สมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 3สมาพันธ์ครูเซียงราย เขต 4 สมาคมผู้บริหาร 18 อำเภอ สมาคมครูผู้สอน 18 เข้าร่วมตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งให้นำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ที่ร่างโดยคณะกรรมการอิสระปฏิรูปการศึกษา และร่างโดยภาคประชาชนผู้มีสิทธิ ออกเสียงเลือกตั้ง มอบให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทำหน้าที่หลอมรวมให้เป็นฉบับเดียวกัน โดยที่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษ มาพิจารณาหลอมรวม ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน แล้วนั้น และได้ส่งให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้พิจารณาเห็นชอบและอยู่ใน ขั้นตอนที่จะนำเข้ารัฐสภาเพื่อพิจารณา ยินยอม ให้ตราเป็นกฎหมายการศึกษาแห่งชาติต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นฉบับผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่ด้วยร่าง พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีบทบัญญัติบางส่วนดี สามารถนำไปเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติได้จริงและมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีหลายๆส่วนบกพร่อง ไม่สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ไม่ครอบคลุม ไม่เป็นหลักประกันการดำเนินการจัดการศึกษาของภารรัฐให้มีประสิทธิภาพ กลไกขับเคลื่อนที่ส่งเสริมภารกิจให้ประสบความสำเร็จ เช่น หน่วยงานการศึกษา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และเพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาที่เป็นภารกิจของภาครัฐ ที่มีหน้าที่โดยตรง เป็นการบริการโครงสร้างพื้นฐานให้กับสังคม คือ จัดการศึกษาให้กับคนในชาติให้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและทั่วถึง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ถือว่าเป็นกฎหมายแม่บทแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนถ้าไม่ชัดเจนมีแต่ สิ่งที่เป็นนามธรรมยากต่อการนำไปปฏิบัติ ลดทอนความเจริญเติมโต และแรงจูงใจให้ผู้จะมาเป็นครู และที่จะร่วม เป็นผู้จัดการศึกษา อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของซาติ เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนิน ภารกิจในการจัดการศึกษาของรัฐที่พึงดำเนินการเฉกเช่นรัฐอื่นๆ ในโลก ที่ยากต่อการแก้ไขหรือเยียวยาในภายภาคหน้าทางสหพันธ์ครูเชียงรายได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างละเอียด ได้เห็นว่า ไม่เห็นด้วยที่จะนำร่างกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ และถ้าจะนำไปใช้ ควรมีการแก้ไข ในลักษณะองค์รวม เพื่อให้ร่างกฎหมายนี้ ให้มีคุณค่า สอดคล้องกับคำว่า ปฏิรูป ซึ่งมีความหมายง่าย ๆ ทำให้ดีขึ้น เป็นเครื่องมือ เป็นแม่บทที่ใช้ในกำหนดทิศทาง มีความสมบูรณ์ เป็นรูปธรรม มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อคุณภาพของลูกหลานคนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง และเปิดโอกาสให้ คนที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่แท้จริงและให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการยกร่าง กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของชาติ ร่วมกันสหพันธ์ครูเชียงรายจึงขอคัดค้าน เสนอให้มีบทบัญญัติเพิ่มเติมและแก้ไขดังนี้ 1. ให้ “ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นวิชาชีพทางการศึกษา เป็นวิชาชีพชั้นสูง” 2. ให้มี ” กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคล” 3. ให้มี “การจัดระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการต้องมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูป คณะกรรมการ ที่เป็นเอกภาพและสามารถบูรณาการได้” 4. “เพิ่มสัดส่วนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาและหัวหน้าส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการกำหนดนโยบายการศึกษา แห่งชาติให้เหมาะสม” 5.ให้มีการกำหนด ” แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เทียบเท่าสากล ให้สามารถดำรงชีวิตและเป็นพลเมืองดีและพลโลกที่มีคุณภาพ”6. ให้มีบทบัญญัติ “กฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ครอบคลุมการจัดการศึกษาให้กับปวง ชนชาวไทยตั้งแต่แรกเกิด ปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ และชั้นพื้นฐาน เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต เป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่มีคุณภาพ มีทักษะการทำงานที่สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของโลก และใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อ” 7. ให้มีบทบัญญัติ กฎหมายว่าด้วย “องค์กรผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา” 8. ให้มีบทบัญญัติ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของชาติ โดยให้มีบทบัญญัติในการตรากฎหมาย ดังนี้ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ ว่าด้วยการศึกษาเอกชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาสำหรับคนพิเศษ และอื่นที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและครอบคุลมทุกรูปแบบ ทุกระบบและทุกระดับการศึกษาของชาติ”ทางสหพันธ์ครู เป็นห่วงต่ออนาคตของชาติไทย และอนาคตของลูกหลานไทย เป็นบุคคลที่มีบทบาท สถานะที่จะมีพลังสื่อสาร จึงต้องการผลักดันให้กับผู้มีอำนาจ นำไปพิจารณาต่อไป และคงยื่นหยัด เป็นกระบอกเสียงให้บุคคลกรครูรุ่นใหม่ ทุกวิถีทาง จะทำการต่อต้านด้วยใส่ชุดสีดำ หรือจะนำป้ายคัดค้านไปติดที่หน้าโรงเรียนฯ ต่อไป

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881