ประกาศ รับรองผู้สมัครเลือกตั้ง นายกเทศบาล และ สท.ชายแดนแม่สาย ไม่รับสมัคร สท.1 คน

เชียงราย-ผ.อ.การเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลแม่สาย ตำบลเวียงพางคำ ตำบลแม่สายมิตรภาพ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประกาศ รับรองผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศบาล และ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล แล้ว มีผู้สมัคร สท.แม่สายมิตรภาพ 1 คน ที่ไม่ได้รับสมัคร สาเหตุเบื้องต้น เพราะไม่ไปเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน ประกาศการรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งในเทศบาลพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย พื้นที่ชายแดนสำคัญ ดังนี้ เทศบาลตำบลแม่สาย นายวรรณสิลป์ จีระกาศ ผ.อ.การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย ประกาศว่า ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย นายชัยยนต์ ศรีสมุทร หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 1 นายปรีชา ศรีเพชร์ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 2 นายประชา คงศรีเจริญ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 3
ส่วน ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสังวร แจ่มจรัส หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 1,นายสมพงษ์ สมภักดี หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 2 นายลิขิต ไทยอนันต์ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 3,นายประเสริฐ ล้อจินดากูล หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 4,นายสมเพชร กิจตระกูล หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 5,นายสุรเชษฐ์ โล้กิจเจริญ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 6,นายประเสริฐ สุขเสาร์ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 7,นายณรงค์ ศรีวรรัตน์ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 8,นายกฤษ ไชยดวงจินดา หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 9,นางสาวพรฟ้า ศรีศรกำพล หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 10,นายนราวุฒิ กำปัญญา หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 11,นายอาณัฐ คงด้วง หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 12,นางสาวพัชรียา ใจหล้า หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 13,ว่าที่ร้อยตรีสุวรรณชาติ สุวรรณนาม หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 14

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย เขตเลือกตั้งที่ 2 นายถนอม ปันชาติ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 1,นางธันย์ชนก อุ่นเรือน หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 2, นายบุญยัง สุนันตา หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 3,นายชาย ศรีสุข หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 4,นายสมจิตร พรมคำ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 5,นายจุมพล ลุนทาวงค์ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 6,นายสมเดช ยอดเชียงคำ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 7,นางสาวนฤชล ชุ่มเรือน หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 8,นางสาวฐิตารีย์ ดวงแก้ว หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 9,นางวันดี คำภีระ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร10,นางแก้ว บาสส์ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 11,นายพิจิตร นิมิตภาคภูมิ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 12,นางสมนา หลวงเป็ง หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 13

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ นายธวิท ติยะกว้าง ผ.อ.การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประกาศว่า ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ นายมิ่งขวัญ แก้วรัตน์ช่วง หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 1,นายฉัตรชัย ชัยศิริ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 2
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสมพงษ์ วงศ์ธรรม หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 1,นายอภิรุต ลังกากาศ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 2,นายเชรษฐา ภัทรนันทกุล หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 3,นายอินทวน ชื่องาม หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 4,นายดำรง พนาพิทักษ์ทอง หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 5,นายสิปปภาส สำราญพันธ์ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 6,นายแสงชัย จีนา หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 7,นายจุติโชค ข่ายสุวรรณ์ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 8

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เขตเลือกตั้งที่ 2 นายเอนก บุญยวง หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 1,นายกมล เจริญวัย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 2,นายภานุวัฒน์ แสนปิง หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 3,นายบุญส่ง ศรีสวาสดิ์ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 4,นายรุ่งโรจน์ หลายแห่ง หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 5,นายณรงค์ศักดิ์ นราธรพิพัฒน์ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 6,นายวริษา ศรีปัจฉิม หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 7,นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 8,นายอำนวย กำปัญญา หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 9,นางจันทกานต์ น้อยหมอ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 10,นางสาวศิริลักษณ์ โสภา หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 11,นายเจษฎา คำเงิน หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 12,นายสุคำ วินัน หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 13

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ผ.อ.การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประกาศว่า ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ นายศตพล วงค์ริยะ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 1,นางสาวอุบล ใจวรรณะ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 2

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสง่า จับใจนาย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 1,นายธนกร สีใจ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 2,นายดำรงค์ วงษ์สกุล หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 3,นายศุภฤกษ์ สร้อยสงิม หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 4,นายอมร สุโขทัย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 5,นายพรเจตย์ หาญเจริญกิจวานิช หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 6,นายสุรพล คำพิระ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 7,นายเจษฎาพงษ์ เจริญราช หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 8,นายมัธยัสถ์ ปัญญาโชติ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 9,นางสาวชมพูนุฒ ชิดเกิดสุข หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 10,นายปภาวิน จับใจนาย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 11,นายวชิรศักย์ จันทร์กลิ่น หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 12,นางนงคราญ มังคราช หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 13,นางสาวฐิตาภา โชรัตน์ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 14,นายสราวุธ คำฟูบุตร หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 15

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เขตเลือกตั้งที่ 2 นายหนึ้ง อิ่นแก้ว หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 1,นายพัฒนา กันทะพงษ์ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 2,นายธนพล เขื่อนคำแสน หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 3,นางทองม้วน ชัยวรรณ์ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 4,นายจันทร์ ขุนซาง หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 5,นายสุนทร เยาว์ธานี หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 6,นายศรีศักดิ์ ใจประเสริฐ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 7,นายไกสร โนบาง หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 8,นางศรันญา มะณี หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 9,นายขจร ปาเปาอ้าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 10,นางพิชชาพร ทองคำ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 11,นายอุดมเดช เขื่อนคำแสน หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 12,นายศรีทอง สมแก้ว หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 14 ส่วน นายศักดิ์ชัย ตะยะพงค์ศิริกุล หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 13 ไม่ได้รับสมัคร เนื่องจากตรวจสอบพบว่าไม่ได้ไปเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 แต่ยังเปิดให้มีการอุทธรณ์ ได้อยู่

ธีรวัฒน์ คำธิตา / เชียงราย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น