เชียงราย-เร่งให้ความรู้แรงงานต่างด้าว หวั่นแย่งงานคนไทย

จ.เชียงราย-เร่งให้ความรู้แรงงานต่างด้าว หวั่นแย่งงานคนไทย ประจำ ปี 2563 ออกประกาศ เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกร และขายของหน้าร้านกับนายจ้าง เพื่อสงวนจำกัด และรักษาโอกาส ในการประกอบอาชีพของคนไทย โดยก่อนหน้านี้ มีการร้องเรียนว่าต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน สงสัยว่าแอบลักลอบเข้ามาทำงานในพื้นที่ชายแดน ขายของหน้าร้าน โดยไม่ได้รับอนุญาต เตรียมเร่งแก้ไข

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.63 ณ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เปิดการประชุม โครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย นายปรีชา อินทรชาธร ตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดเชียงราย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ณ ห้องกินรี โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มี เจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ตำรวจ และนายจ้าง และที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
โดยกรมการจัดหางานออกประกาศ เรื่อง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกร และขายของหน้าร้านกับนายจ้าง ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เพื่อสงวนจำกัด และรักษาโอกาส ในการประกอบอาชีพของคนไทย ควบคุมการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกับนายจ้าง ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของประทศ และความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการนำแรงงานต่างด้าวที่มีฝีมือ และไร้ฝีมือเข้ามาทำงานในประเทศไทย แม้จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัว เพิ่มการหมุนเวียนเงินตราในประเทศ เพิ่มความรู้ความสามารถให้แก่แรงงานไทยและผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างคนไทยกับคนต่างด้าว และเป็นการทดแทนการขาดแคลนแรงงานไทยในด้านต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นการแย่งงานของคนไทยได้ หากขาดความรู้ความเข้าใจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการหรือวางแผนที่ดี รวมทั้งแรงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่กับนายจ้าง แล้วยังคงหลบหนีนายจ้างมาค้าขาย และประกอบอาชีพด้วยตนเอง จะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและเกิดปัญหาอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ ตามมา สร้างความร่วมมือในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย ก่อนหน้านี้ มีการร้องเรียนว่า คนต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน สงสัยว่าแอบลักลอบเข้ามาทำงานในพื้นที่ เช่น อ.แม่สาย มีการมาเปิดร้านขายสินค้า ขายของหน้าร้าน โดยไม่ได้รับอนุญาต ยกตัวอย่าง ย่านตลาดหน้าด่าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นต้น และ จัดหางานจังหวัดเชียงราย แนะนำว่าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา-สปป.ลาว จะเข้ามาทำงานในพื้นที่ชายแดน จ.เชียงราย เช่น อ.แม่สาย ต้องขออนุญาตโดยต้องมีนายจ้าง หากเป็นแรงงานในภาคการเกษตรตามฤดูกาล เช่น ทำนา ทำสวนหอม กระเทียม ตามมาตรา 64 เข้ามาได้หลายเดือน มีการตกลงระหว่างชายแดน ไทย-เมียนมา มีบอเดอร์พาสเป็นกรณีพิเศษที่ตรวจคนเข้าเมืองออกให้  แต่หากมีบอเดอร์พาสปกติที่เข้ามาแค่ 3-7 วัน เช่น มาเยี่ยมญาติ ทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆ แต่มาเป็นพนักงานขายของหน้าร้าน หรือ ค้าขาย ถือว่าทำไม่ได้ ก็จะต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง หากตรวจพบจะมีโทษ ซึ่งจะมีการระดมทาง ทหาร ,ตม.,ปกครอง เข้าตรวจสอบตามที่มีการร้องเรียนว่ามีการแอบมาทำงานแบบไม่ขออนุญาตเร็วๆนี้

ข่าวโดย : เจริญ อัญชลีสังกาศ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดจันทบุรี กดอ่านที่นี่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น