กระตุ้นลงทุนพื้นที่ ช่วงโควิด-19

เชียงราย-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสัมมนาแนวทางกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ภายใต้เศรษฐกิจไทยภายหลัง covid-19 สู่การจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ

นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน เปิดการสัมมนาแนวทางกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ภายใต้เศรษฐกิจไทยภายหลัง covid-19 สู่การจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ที่ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินน์ ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ เจริญพร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดทำแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้นำในการจัดดำเนินงานสัมมนา และมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำ และผู้บริหารภาคธุรกิจเอกชน ตลอดทั้งผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก

โดยการจัดการสัมมนาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความคิดเห็น พร้อมกับการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพในเชิงพื้นที่ในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงรูปธรรม ด้วยการจัดทำและเสนอแนะแนวทางการใช้กลไกในการขับเคลื่อนแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายในการแก้ปัญหาอุปสรรคและการพัฒนาแนวทางการดำเนินการงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอีกด้วยประเทศไทยพึ่งพารายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยว เมื่อเกิดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 จึงได้รับผลกระทบอย่างสูง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดการฟื้นตัวได้ช้า แม้จะมีผลกระทบเชิงบวกได้บ้าง อาทิ การซื้อสินค้าอาหารออนไลน์ ธุรกิจจัดส่งสินค้า บริการ E-Service บริการในระบบดิจิตัล เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ยาและอาหารเสริม อาหารสำเร็จรูป รวมทั้งประกันภัยส่วนผลกระทบเชิงลบสูงที่มีต่อธุรกิจ อาทิ โรงแรม ธุรกิจการบิน สุขภาพ สปา ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ ร้านตัดผมเสริมสวย ผับบาร์ ชิ้นส่วนอะไหล่ สิ่งทอ ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจตัวแทนจองที่พัก บัตรโดยสาร รวมทั้งบริษัทนำเที่ยว สำหรับผลกระทบต่อธุรกิจเชิงลบและปานกลาง อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ธุรกิจก่อสร้าง ขนส่งสาธารณะ สถานีบริการน้ำมัน อสังหาริมทรัพย์ ส่วนผลกระทบเชิงลบต่ำ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้า แก๊ส บริการเสริมความงาม การศึกษา และบริษัทที่ปรึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้ แนวทางการขับเคลื่อนจะเน้นแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่ยึดโยงกับแผนพัฒนาอื่น ๆ และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เน้นถึงคุณค่า และประโยชน์หลักที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับ รวมถึงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ พร้อมกับการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ อันจะส่งผลให้เกิดการรับรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์หลักที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับทั้งต่อนักลงทุนและประชาชนทั่วไปอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น