แถลงสถานการณ์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ 2019 หรือ โควิด -19

เชียงราย-ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ 2019 หรือ โควิด -19

เปิดแถลงสถานการณ์ล่าสุดถึงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น.นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายภาสกร บุญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และนายชัยเวช ธนไพศาล นายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกันแถลงมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ 2019 หรือ โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ที่ห้องกาสะลองคำ ชั้น 2 สำนักงานสาธ่รณสุขจังหวัดเชียงราย ถนนเชียงราย-เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีสื่อมวลชนมารับฟังรายละเอียดอย่างคับคั่ง และกำหนดมห้มีการแถลงข่าวสัปดาห์ละ 2 วัน คือวันอังคาร กับวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 น. ที่ห้องแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต่อต่อจากไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ห้องแถลงข่าว ชั้นล่างฝั่งโรงอาหาร ภายในศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยการแถลงข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแจ้งสถานการณ์ในพื้นที่ การปิดเมืองเป็นเวลา 14 วัน การปิดด่านพรมแดนในจุดถาวร 4 แห่ง คงไว้ 2 แห่ง จุดผ่อนปรน ทางเข้าออกตามธรรมชาติ เพื่อป้องกันการเข้า-ออก เคลื่อนย้ายของประชากรระหว่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมา ไทย-สปป.ลาว การออกประกาศจังหวัดเชียงราย 3 ฉบับ 1 คำสั่ง ปิดพื้นที่เสี่ยง 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจังหวัดเชียงรายมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (ระหว่างวันที่ 7-20 มี.ค.63) สะสม 66 ราย หายป่วยกลับบ้านแ ล้ว 61 ราย กำลังรักษาอยู่โรงพยาบาล 5 ราย (ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน) จังหวัดเชียงราย มีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ราย อายุ 35 ปี เพศชาย (รวมอยู่ในยอดจำนวนผู้ป่วยยืนยันของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว) ยืนยันว่าอยู่ในการดูแลของแพทย์และกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและรับการรักษาตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก พร้อมติดตามบุคคลใกล้ที่สัมผัสใกล้ชิด เพื่อเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ล่าสุดได้รับไว้อยู่ในโรงพยาบาลอาการทั่วไปปกติ ไม่มีไข้ ไม่เหนื่อย ไม่หอบ ไม่ไอ
ส่วนการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดที่บ้านของผู้ป่วยรายนี้มีจำนวน 10 ราย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้ผลลบจำนวน 9 ราย รอผลยืนยัน จำนวน 1 ราย โดยให้กักกันตนเองอยู่ที่บ้าน (Home Isolate) และให้เจ้าหน้าที่ติดตามวัดไข้ทุกวัน จนครบ 14 วัน ผลการติดตามผู้สัมผัส ณ สถานพยาบาลที่ตรวจ LAB มีจำนวน 6 ราย สอบสวนโรคแล้วพบว่า เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ดำเนินการโดยให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่มีคนจำนวนมาก

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงรายยังได้กำหนดมาตรการในที่การดำเนินการคือ
1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 และอำเภอทุกอำเภอ
2. การคัดกรองในช่องทางเข้าออกประเทศ
– ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
– ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด่านพรมแดนแม่สาย
– ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด่านท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน
– ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เชียงของ
3. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับจังหวัดและอำเภอทุกอำเภอ เพื่อติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางจากประเทศเสี่ยงและการกักกันตนเองที่บ้านให้ครบ 14 วัน
4. การจัดทำระบบลงทะบียนและติดตามเฝ้าระวังผู้กักกันตนเองคุมไว้สังเกตที่บ้าน (Home Quarantine) โดยใช้ Application/Google form
5. การจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
6. การออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ฉบับ
กำหนดข้อสั่งการสำหรับหน่วยงานราชการ 12 ข้อ
กำหนดมาตรการดำเนินการในช่องทาง
กำหนดมาตรการลด เลี่ยง กิจกรรมเสี่ยง
7. ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ฉบับ คือ ให้ปิดสถานบริการชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน หรือจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงสูง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จึงมีบริการจัดส่งยาไปยังผู้ป่วยอื่น ๆ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่รักษาตัวที่บ้าน โดยไม่ต้องเข้ามารับยาที่โรงพยาบาล เป็นบริการลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สำหรับคำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไปสำหรับประชาชนทั่วไป คือขอให้ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ใส่หน้ากากผ้าเมื่อไปพื้นที่ที่มีคนแออัด เลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า หากรู้สึกไม่สบายมีไข้ ไอ จาม หายใจลำบาก โปรดติดตามข่าวสารไกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น