X

เชียงของเปิดตัวหมู่บ้านต้นแบบธนาคารน้ำใต้ดินแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

เชียงราย-เชียงของเปิดตัวหมู่บ้านต้นแบบธนาคารน้ำใต้ดินแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

(15 มีนาคม 2563 )นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานต้านภัยแล้ง การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ณ บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายโดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม สืบเนื่องมาจากหมู่บ้านร่องห้าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการบริหารจัดการน้ำซ้ำซาก ในช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ำไหลหลากท่วมพื้นที่ในหมู่บ้านเป็นประจำ ส่วนในช่วงฤดูแล้งก็จะเกิดภัยแล้งน้ำอุปโภคบริโภคไม่พอใช้ทุกปีเช่นเดียวกัน จึงได้ปรึกษาหารือในการวางแผนการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยนำหลักการของธนาคารน้ำใต้ดินมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร ทั้งระบบปิด และระบบเปิด โดยประชาชนจิตอาสาอำเภอเชียงของ กว่า 300 คน ได้ร่วมกันจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใต้ชั้นหินบาดาลภายในพื้นที่วัดร่องห้าและทุกครัวเรือน จำนวน 101 บ่อ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ รวมทั้งได้มีการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดซึ่งเป็นการขุดเจาะสะดือน้ำในพื้นที่ที่ได้มีการขุดลอกสระน้ำไว้แล้ว ซึ่งจะเป็นการดึงน้ำที่เก็บสะสมไว้ใต้ดินขึ้นมาใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปี 2563 หรือ 10 Flagship for DOPA Excellence ประกอบด้วย การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จิตอาสาพระราชทาน การปกป้องสถาบันหลักของชาติ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ อำเภอดำรงธรรม ศูนย์ราชการสะดวก GECC อำเภอสะดวก อำเภอสีขาวปลอดยาเสพติด อำเภอมั่นคง อำเภอคุณธรรม การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล หมู่บ้านเข้มแข็ง แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หมู่บ้านอยู่เย็น โดยใช้งบประมาณของกรมการปกครองตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ จำนวน 200,000 บาท ในการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดดังกล่าวทั้งนี้ กรมการปกครองได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยชุมชนเข้มแข็งต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ 1) ต้องมีผู้นำ ก็คือ ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีวิสัยทัศน์ และมีภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง 2) ประชาชนในหมู่บ้านต้องมีความสมัครสมานสามัคคีปรองดอง ไม่มีการแบ่งแยกเป็นก๊กเป็นเหล่า และ 3) ต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านที่ผ่านความเห็นชอบเป็นฉันทามติของประชาคมหมู่บ้าน และมีการบังคับใช้อย่างจริงจังเพื่อให้ธรรมนูญหมู่บ้านมีความศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งให้เน้นหลักการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านคุณธรรม ตำบลคุณธรรม สู่อำเภอคุณธรรม โดยใช้หลักคุณธรรม 4 ประการ คือ วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสานายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบธนาคารน้ำใต้ดินบ้านร่องห้าอย่างยั่งยืนจะเป็นแบบอย่างให้แก่ หมู่บ้านอื่นๆ นำไปขยายผลการดำเนินการไปในพื้นที่อำเภอต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อต่อยอดให้เกิดการดำเนินการผลิดอกออกผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกๆ พื้นที่ จนทำให้ทุกพื้นที่ของประเทศชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำไปด้วยสายน้ำที่เป็น เสมือนวสันตฤดูที่ยังประโยชน์แก่ชีวิตความเป็นอยู่และการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : วรพล ตะติ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881