X

สลก. ชวนเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง สป. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

()

สำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดงานสัมมนาออนไลน์“เครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม”สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. พลตรี พัฒนชัย จินตกานนท์ เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “เครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ด้วยระบบออนไลน์” ซึ่งจัดโดย สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมีสื่อมวลชนเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคงจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 112 คน สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งขยายผลการสร้างการรับรู้ไปสู่ประชาชน อันจะนำไปสู่การรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นความมั่นคงสูงสุดของชาติ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์ความมั่นคงในภาพรวมของ 3 สถาบันหลักของชาติ” บรรยายโดย พันเอก วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม จากนั้นจะเป็นกิจกรรมเสวนา “กระแสโลกโซเชียลกับการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์” ร่วมเสวนาโดย ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และปิดท้ายด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORK SHOP) กิจกรรมขยายผลและสรุปผลการะสัมมนาเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อกำหนดแนวทางการขยายผลสู่สังคมและประชาชนต่อไป ในครั้งนี้ พันตรี ทวี สุดจิตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดจนจบการอบรมออนไลน์

เบญจมาศ พานทอง 77ข่าวเด็ดสิงห์บุรี / รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน