สํานักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี เปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดําเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ปี 2563

สํานักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี เปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดําเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ปี 2563ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท สิงห์บุรี อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดําเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีภารกิจหลักในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะงานฌาปนกิจ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.เป็นสวัสดิการหนึ่งที่มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อให้ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. มีความมั่นคง ไม่ต้องวิตกกังวลเมื่อเสียชีวิต โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อเป็นการกุศล สมาชิกทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพได้อย่าง สมเกียรติตามควรแก่ฐานะ และทำการสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัว ของสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ถึงแก่ความตาม ดังนั้น เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทราบถึงสิทธิประโยชน์ และความมั่นคงที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สำนักงาน สกสค.จังหวัด สิงห์บุรี จึงจัดให้มีการประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมดังนี้ 1. เพื่อให้สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและ ภารกิจของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี เกี่ยวกับงานฌาปนกิจ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ถูกต้อง 2. เพื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์การฌาปนกิจ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ได้อย่างถูกต้องและเป็นจริง 3.เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะให้เป็นไปตามความต้องการ ของสมาชิก4.เพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรีดได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของสานักงานคณะกรรมการ สกสค.เบญจมาศ พานทอง 77ข่าวเด็ดสิงห์บุรี/รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสิงห์บุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น