X

หน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงคมนาคมในจังหวัดกาญจนบุรี เปิดจุดบริการทั่วไทย

นาย บวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดจุดบริการทั่วไทย ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562  วัน ทรานสปอร์ต กระทรวงคมนาคม ณ.ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นาย อะนันธ์ ทองเสนอ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ตัวแทนตำรวจทางหลวง และ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด

เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ หรือเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก กระทรงคมนาคม ซึ่งมี ภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในการเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา อย่างมี ความสุข สะดวก ประหยัดและปลอดภัย จึงได้จัดทำ แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

ข้อ 5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร อันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยร่วมมือกับทุกฝ่ายในการอำนวยการ ตรวจสอบ ป้องกัน และการลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ตามประกาศปฎิญญามอสโกขององค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 ที่กำหนดให้ปี พ.ศ.2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  ตามแผนอำนวยความสะดวก รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ของกระทรวงคมนาคม  กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  ต้องบูรณาการ ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่ออำนวยความสะดวก

ในการเดินทางของประชาชนทั้งขาไปและขากลับ ตลอดจนเพื่อป้องกันและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์  สำหรับศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์แห่งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวงจังหวัด แขวงทางหลวงชนบท

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค   และหน่วยงานภาคีเครือข่ายคือวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดกาญจนบุรี   เพื่อตั้งเป็นจุดบริการพักรถ น้ำดื่ม ผ้าเย็น และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เท่าที่จัดหาไว้ให้บริการได้ การบริการข้อมูลการเดินทาง บริการตรวจสภาพรถ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอื่นๆ ตามโครงการอาชีวะอาสาโดยแต่ล่ะหน่วยงานได้จัดบุคคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเพื่อตอบข้อซักถาม ลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนหรือการ

ให้บริการในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันรณรงค์เรื่องความปลอดภัยโดยเน้น 3 เรื่อง ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกการขับขี่ที่ปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้มีความตระหนักถึงอันตรายของการฝ่าฝืนกฎจราจรและการขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ถนนทั่วไทย ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของกระทรวงคมนาคม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน