X

นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับคนชราและคนพิการ

นางเบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม เจ้าหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนเครือข่ายในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัว ผู้ประกอบภัยปัญหาทางสังคม ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสปี 62 ในพื้นที่ชุมชนอู่ทอง ประชาภิบาล เตาปูน 1,2 เตาปูน 3 บ้านบ่อ และตลาดชุกโดน

เพื่อบริการให้คำปรึกษาและนำสิทธิสวัสดิการที่พึงได้รับแก่ครอบครัว โดยทางนายกเทศมนตรีได้มอบรถเข็นผู้ป่วย เก้าอี้สุขาเคลื่อนที่ จากโครงการเก้าอี้สุขาพาสุข จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และ เครื่องอุปโภคบริโภคจากพระราชวิสุทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัด

เพื่อบรรเทาสภาพปัญหาความยากลำบากในการดำรงชีวิตในเบื้องต้น และจะมีการติดตามให้การช่วยเหลือความความเหมาะสมต่อไป สำหรับโครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสปี 62 นั้นเนื่องจากทางเทศบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของคนชราและคนพิการและเป็นการกระตุ้นให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคนชราและคนพิการ และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน นำไปสู่สังคมเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน