X

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี   นางภัคพิชา จันทรศิริ ผู้อำนวยการ ส่วนแผนนโยบายและวิเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดการสัมมนา

เนื่องจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 บัญญัติว่าหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2541 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐได้จัดให้มีสถานที่สำหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของทางราชการเรียกสถานที่ดังกล่าวว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

อีกทั้งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน ประกอบกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2558 ว่าให้ ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการทั้งกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้เร่งผลักดันให้ทุกหน่วยงานจัดแสดงข้อมูลข่าวสารตามสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับรู้ เพื่อหาความโปร่งใสของภาครัฐ  ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรของหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และสามารถเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติได้

ซึ่งกำหนดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ในส่วนภูมิภาคจำนวน 10 ครั้ง ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 100 คน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 6 จังหวัด เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน