X

เทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2561

นางเบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2561  ณ. ศาลาขุนแผน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนาย ประสิทธิ หินอ่อน ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งมีรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

เนื่องด้วยวันที่ 28กรกฎาคม 2561 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันเข้าพรรษา  ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่สำคัญยิ่งวันหนึ่งของไทย โดยที่พระพุทธศาสนิกชนจะร่วมกันหล่อเทียนต้นใหญ่ เพื่อนำต้นเทียนไปถวายวัดต่างๆอันจะเป็นประโยชน์แก่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเทศบาล เป็นหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ ทำนุ บำรุง สงเสริม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

ของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปจึงได้ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และชาวชุมชนเทศบาล จึงจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการทำนุรักษาจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ของท้องถิ่น เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชน พนักงานเทศบาล ครู และนักเรียนได้มี ส่วนร่วมในการสืบทอด และร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

เพื่อสร้างความสามัคคี  ความร่วมมือ ระหว่างประชาชน พนักงานเทศบาล ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด และเพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของประเพณีการหล่อเทียนพรรษาเมื่อครั้งพุทธกาล ทั้งเทศบาลได้จัดรถแห่เทียนพรรษาเคลื่อนไปตามถนนต่างๆในเขตเทศบาล เพื่อเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบุญกุศลหล่อเทียนพรรษาร่วมกัน ซึ่งโรงเรียนในสังกัด และชุมชนในเขตเทศบาล ได้จัดให้มีการหล่อเทียน เพื่อไปนำไปถวายตามวัดต่างๆที่ได้กำหนดไว้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน