X

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ร่วมกับองค์การบริหารตำบลแก่งเสี้ยนจัดการประชุมชี้แจงการทำแบบสอบถามการตั้งโรงานไฟฟ้าจากขยะ

พลตรี รังษี กิติญาณทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมชี้แจงการทำแบบสอบถามการตั้งโรงานไฟฟ้าจากขยะ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

เนื่องจากกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โดยได้มีมติที่ประชุมให้จัดการทำโครงการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่และรูปแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่เชิงเขาทองตำบลแก่งเสี้ยน โดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประสานและพิจารณาการดำเนินการเพื่อนำไปสู่เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของภาคประชาชนและชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคง ปลอดภัย กลยุทธ์การพัฒนาที่ 8 พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนน่าอยู่ และเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย

โดยสำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นผู้ดำเนินการในการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่และรูปแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดังนี้ กรณีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป

โดยในที่ประชุมได้ให้ทางสำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเป็นผู้จัดทำเอกสารในทำแบบสอบถามการตั้งโรงานไฟฟ้าจากขยะพร้อมทั้งลงพื้นที่พร้อมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ในพื้นที่ที่กำหนดเพื่อสอบถามประชาชนในการตั้งโรงานไฟฟ้าจากขยะ โดยจะลงพื้นที่สอบถามตั้งแต่วันที่ 7 -20 มิถุนายน 2561 และจะแถลงข่าวในการตอบแบบสอบถามของประชาชนในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ.องค์การบริหารตำบลแก่งเสี้ยน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน