X
สกลนครโปร่งใส

สกลนครโปร่งใส!อันดับ 2 ของประเทศ ผู้ว่าฯชี้ต้องทำงานภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรม 

ก.พ.ประเมิน สกลนครโปร่งใส อันดับ 2 ของประเทศ พร้อมเปิดโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจังหวัดสกลนครใสสะอาด ผู้ว่าฯเผยค่านิยม “อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร” เมืองแห่ง 3 ธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม

สกลนครโปร่งใสวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมโรงแรมพี.ซี. แกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  ร่วมเปิดโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจังหวัดสกลนครใสสะอาด “สกลนครโปร่งใส” โดยมี นายประจักษฺ สุภาวรธรรม ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร นาสาวปวีณา ว่านสุวรรณา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ร่วมอภิปราย

ในหัวข้อ “จริยธรรมนำไทย สร้างรัฐโปร่งใส ป้องภัยทุจริต” มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจังหวัดสกลนครจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)  พบว่ามีความโปร่งใสอันดับที่ 2 ของประเทศ อันดับ 1 เป็นของจังหวัดชัยนาท

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า  “อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร” จังหวัดสกลนครถือเป็นเมืองแห่ง 3 ธรรม ประกอบด้วย ธรรมะ  ธรรมชาติ และวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จังหวัดรับการประเมินความโปร่งใส เป็นอันดับ 2 ของประเทศ  ซึ่งเราได้มุ่งเน้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทำงานภายใต้ ระเบียบกฎหมาย  ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ยึดเอาประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุขราษฎร” ข้าราชการต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม  ทำงานด้วยความโปร่งใส

ซึ่งจะเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ช่วยให้หน่วยงานและผู้ปฎิบัติมีความรับผิดชอบ  มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง และเสมอภาค  พร้อมกับการปลูกฝั่ง “คุณธรรม จริยธรรม” ให้กับหน่วยงาน องค์กร  ตลอดจนประชาชนทุกคน ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ.

นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานหน่วยงานภาครัฐนั้น  มีการวัดการทำงานในหลายมิติ  ซึ่งสำนักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าส่วนราชการจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐาน ความโปร่งใสของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลสืบเนื่องในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต อันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]