X
แว่นตา

จังหวัดสกลนครมอบ แว่นตา โครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

จังหวัดสกลนครมอบ แว่นตา โครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา อำเภอนิคมน้ำอูน เพื่อให้ผู้สูงวัยด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสายตา และอาศัยในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับแว่นตาที่ตรงค่าสายตา สามารถดำเนินชีวิตประจำวัน ประกอบอาชีพได้อย่างปกติ

(21 ก.พ.67) ที่โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” เพื่อให้ผู้สูงวัยด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสายตาและอาศัยในถิ่นทุรกันดารซึ่งจะเป็นภาระแก่ลูกหลานและคนในครอบครัวในอนาคต ให้ได้รับแว่นตาที่ตรงค่าสายตา สามารถใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ และเพื่อให้ผู้สูงวัยและครอบครัว มีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์

โดยมีนางสาวปริยา อังสุวร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิกมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นายบุญส่ง ไตรภูธร ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ห้างแว่นท็อปเจริญ นางละอองดาว สีจันทร์แจ้ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสวัสดิการ ผู้แทน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร กรรมการเหล่ากาชา จังหวัดสกลนคร นายอำเภอนิคมน้ำอูน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สูงอายุ และครอบครัวเข้าร่วมในพิธี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีกระแสรับสั่งกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทรงเล็งเห็นว่า หากผู้สูงวัยต้องเลี้ยงดูเด็กกำพร้าหรือต้องเลี้ยงหลาน แต่ตามองเห็น ได้ไม่ชัดเจน จะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว มูลนิธิฯ จึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งหารือกับห้างแว่นท็อปเจริญ ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานให้บริการตรวจสายตาและประกอบแว่นแก่ผู้ยากไร้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร จัดทำโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” พร้อมขอพระราชทาน พระราชานุญาต ให้มูลนิธิฯ ร่วมดำเนินการกับห้างแว่นท็อปเจริญ เพื่อช่วยเหลือในการตรวจวัดสายตา และ ประกอบแว่นตาให้กับผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป เพื่อให้ผู้สูงวัยที่ยากไร้ด้อยโอกาสและอยู่ในถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชานุญาตให้ดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 – 31 ธันวาคม 2572

สำหรับในครั้งนี้ ที่ อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เป็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงวัย ครั้งที่ 166 โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมาโครงการฯ ได้ช่วยเหลือผู้สูงวัยไปแล้วทั้งสิ้น 66,097 ราย เป็นชาย 28,059 ราย และหญิง 38,038 ราย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]