X
อปพร.

จังหวัดสกลนคร จัดงาน “วัน อปพร.” ร่วมเชิดชูเกียรติมอบรางวัลศูนย์ อปพร. และ อปพร. ดีเด่น

จังหวัดสกลนคร จัดงาน “วัน อปพร.” ประจำปี  2566  ร่วมเชิดชูเกียรติ ผู้เสียสละเวลา เป็นกำลังหลักที่สำคัญ ในการสนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ อย่างเข้มแข็ง

(  22 มีนาคม 2566) นายชยุต  วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการสาธิต การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสาธารณภัย เนื่องใน “วัน อปพร.” จังหวัดสกลนคร พร้อมมอบรางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน หัวหน้าส่วนราชการ   และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จากอำเภอสว่างแดนดิน เจริญศิลป์ อากาศอำนวย บ้านม่วง และอำเภอส่องดาว เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน   โครงการอบรมสัมมนาฯ วันนี้ ได้กำหนดกิจกรรม ประกอบด้วย  การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย บทบาท ภารกิจ และการขับเคลื่อนกิจการ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสาธารณภัย การจัดนิทรรศการ ด้านการจัดการสาธารณภัย และการมอบรางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2566

โดยประเภทศูนย์ อปพร. ดีเด่น ได้แก่  ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์  ประเภท อปพร. ดีเด่น จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายทองวิน โพธิเลิง สังกัดศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์

นายวัชรพงษ์ ศรีสมัย สังกัดศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  อำเภออากาศอำนวย  และ นายอนุวัฒน์ ธาตุไพบูลย์ สังกัดศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด  อำเภอบ้านม่วง  

ปัจจุบันจังหวัดสกลนคร มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 18,861 คน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเหล่านี้ ได้เข้ามา  เป็นกำลังหลักที่สำคัญ ในการสนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ อย่างเข้มแข็ง

โดยผนึกกำลังอาสาเข้ามาช่วยเหลือหน่วยราชการ ด้วยความมุ่งมั่น อดทน และเสียสละ เพื่อคลายความทุกข์ร้อน แก่พี่น้องประชาชน  ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย

ดังนั้น ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง จึงได้กำหนดให้วันที่  22  มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อเชิดชูเกียรติและคุณงามความดี ที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้เสียสละเวลา  อุทิศทั้งกำลังกาย  กำลังทรัพย์  รวมทั้งความรู้ความสามารถ เข้ามาช่วยเหลือสังคมผู้ประสบภัย โดยมิหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทน

>>>ข่าวจังหวัดสกลนคร

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อภิชาติ ชาไชย

อภิชาติ ชาไชย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสกลนคร อีเมล [email protected]