อัยการคุ้มครองสิทธิฯ สกลนคร จัดอบรม “การประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน”ลดคดีความ-สร้างความสามัคคี

อัยการคุ้มครองสิทธิ

อัยการคุ้มครองสิทธิ ฯ จังหวัดสกลนคร ให้ความรู้ด้านกฎหมาย “การประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน” แก่กำนัน ผญบ. และชาวบ้าน ต.โคกภู อ.ภูพาน สมมุติเหตุการณ์ฝึกไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลดคดีความสู่ชั้นศาล พร้อมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน

วันที่ 22 ส.ค. 2561  ที่เทศบาลตำบลโคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” พร้อมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยบูรณาการหลักสูตร “การประนอมข้อพิพาทในระดับชุมชน”

โดยมีนายยุทธพล ยังแสนภู นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู นำคณะผู้บริหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่ รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพ ผู้นำสตรี และประชาชน ในตำบลโคกภู เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน

นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ ฯ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้มุ่งส่งเสริมให้ประชาชน ได้รับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเบื้องต้น เพราะปัจจุบันพบว่าข้อพิพาทในชุมชน ที่กลายเป็นคดีความสู่ชั้นศาลนั้น มีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่วนหนึ่งก็คือความขัดแย้งในชุมชน ครอบครัว และเครือญาติ จนกลายเป็นคดีความต่างๆ ทั้งทางแพ่งและอาญา แม้หน่วยงานทุกฝ่ายจะพยายามกันทุกวิถีทาง ทั้งการให้ความรู้แก่ประชาชน การป้องกัน และป้องปรามการเกิดข้อพิพาทต่างๆ แล้วก็ตาม

ดังนั้นการประนอม ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในประเด็นปัญหา ที่สามารถประนอมยอมความกันได้ ตั้งแต่ต้นนั้น จะช่วยลดคดีความในชั้นศาลให้น้อยลง และยังเป็นการลดความแตกแยก พร้อมส่งเสริมความเข้มแข็ง และสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย

ซึ่งความรู้ด้านกฎหมายจะเป็นเกราะป้องกันตนเองในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สร้างภูมิคุ้มกัน เกรงกลัวต่อการกระทำความผิด และสามารถนำความรู้ด้านกฎหมายที่ได้รับไปเผยแผ่ และปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  ชุมชนสามารถจัดการตนเอง ป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยการประนอมข้อพิพาท ตั้งแต่เบื้องต้นไม่ให้ลุกลามบานปลาย  นำไปสู่การดำรงอยู่ของสังคมอย่างสงบสุข สมานฉันท์ นั่นเอง

นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสกลนคร กล่าวต่อว่า หลักสูตรในวันนี้ภาคเช้าเป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา ทีเกี่ยวข้องและใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน หนี้นอกระบบ การขายฝาก ความรู้ทางกฎหมายสิทธิผู้สูงอายุ

และเนื่องจากเทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และยังเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ รวมถึง พ.ร.บ ป่าไม้ ฯ จึงได้นำความรู้ทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวมาบรรยาย พร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ผ่านทางผู้นำชุมชนที่มาเข้ารับการฝึกอบรม

นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
พื้นที่ป่า เขตอุทยานแห่งชาติภูพาน

ในภาคบ่าย ได้จัดอบรมความรู้ทางกฎหมายเรื่อง การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในชุมชน โดยให้ผู้รับการฝึกอบรมแสดงบทบาทสมมุติ แบ่งกลุ่มตั้งโจทย์ ข้อพิพาทของคนในชุมชน เช่น กรณีเรียกร้องค่าเสียหายในคดีเรียกค่าสินไหมทดแทน และกรณีเรียกค่าเสียหายในคดีอนาจาร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ ทำการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท บันทึกข้อตกลง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริง

ด้านนายประพันธ์ งามแสง กำนันตำบลโคกภู กล่าวว่า วันนี้ชาวบ้านได้รับความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ จากท่านอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสกลนคร ได้เรียนรู้กฎหมายแบบไม่เครียด และยังสนุกสนาน โดยมีการสมมติเหตุการณ์ และช่วยกันไกล่เกลี่ยภายในหมู่บ้าน ลดคดีความที่จะไปสู่ชั้นศาล

นายประพันธ์ งามแสง กำนันตำบลโคกภู

โดยผมและผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้นำชุมชน จะนำความรู้ด้านกฎหมายที่ได้รับ ไปบอกต่อสู่ประชาชน อันจะนำไปสู่สังคมแห่งสุข ชาวบ้านพร้อมที่ช่วยกัน ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายใจเย็นๆ ลดหย่อนให้กันและกัน จนกระทั่งสามารถระงับข้อพิพาท และตกลงกันได้  พร้อมกับการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย

ความรู้ทางกฎหมายโดยอัยการคุ้มครองสิทธิฯ<< คลิก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสกลนคร จัดอบรมเยาวชน นักกฎหมายน้อย

ข่าวจังหวัดสกลนคร <<คลิก

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น