พิธีเปิดงาน”เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” ประจำปี 2563

"เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ" ประจำปี 2563

 

นครปฐม : สมเด็จพระสังฆราช ทรงโปรดมีพระบัญชา มอบสมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ 5 ก.ย. 63 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบสมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ถวายสักการะ

สำหรับการจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ รัฐบาลได้เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสต่างๆ ตั้งแต่พุทธศักราช 2533 เป็นต้นมา ซึ่งในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 31 มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2563

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ซึ่งงานเทศน์มหาชาติ นับเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีคตินิยมความเชื่อว่า เป็นการนำเอาความรู้มาหล่อหลอมจิตใจในเรื่องของการทำความดี ในรูปแบบของการเล่านิทานชาดก และสอดแทรกเรื่องราวทางด้านวัฒนธรรมประเพณีเข้าด้วยกัน

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ เวสสันดรชาดก “กัณฑ์มัทรี 90 พระคาถา” ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังและรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ในแต่ละกัณฑ์ พร้อมทั้งได้อาราธนาพระสงฆ์ผู้ทรงภูมิรู้ มีความสามารถในการเทศน์ทำนองหลวง มาเป็นองค์แสดงธรรมในแต่ละกัณฑ์อีกด้วย.

Cr : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น