X

เกษตรกรนครปฐม คว้ารางวัลนักปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

นครปฐม :  เกษตรกรชาวกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จนประสบผลสำเร็จ ได้รับรางวัล “นักปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561” นับเป็นเกษตรกรรายเดียวของจังหวัดนครปฐม

เกษตรกรรายนี้ คือ นายสุธรรม จันทร์อ่อน อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ 10 บ้านปลักไม้ลาย ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เกษตรกรหนึ่งเดียวของจังหวัดนครปฐม ที่ได้รับรางวัลนักปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 ที่ประสบผลสำเร็จด้านการทำเกษตรแบบธรรมชาติ โดยเพาะการปลูกพืชผักตามฤดูกาล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9

โดยทำการเกษตรแบบอินทรีย์ มีการทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนเพื่อวิเคราะห์ตนเอง จนสามารถปลดหนี้สินได้สำเร็จ ซึ่งแนวทางนี้ต้องขอยืนยันเลยว่า หากใครทำจริงมีการบริหารที่ดี จะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นครอบครัวของตน รวมทั้งเครือญาติจึงดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด รวมระยะเวลากว่า 17 ปีแล้ว และยังเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ อีกด้วย

โดยดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรบนพื้นที่ 17 ไร่ ประกอบด้วย การปลูกข้าว การปลูกพืชผักผสมผสาน ไม้ผล ไม้ยืนต้นพืชสมุนไพร การเลี้ยงไก่ เป็ด ปลา กุ้งก้ามแดง ทำการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ และโรงสีข้าว ผลผลิตทางการเกษตรก็ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดสารพิษ GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ IFOAM,Organic Thailandและ PGS (ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน)

นอกจากนี้ยังมีการวางแผนและจัดการผลผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จึงทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของตลาด เนื่องจากผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ส่งผลให้มีตลาดที่แน่นอนในการรับซื้อผลผลิต และเพิ่มอำนาจในการเจรจาต่อรองด้านราคาของผลผลิต รวมทั้งมีการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตโดยการแปรรูปอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนั้น นายสุธรรมฯ ยังสร้างตนเองจนประสบผลสำเร็จ และพัฒนาความสามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น นำไปปฏิบัติ พร้อมได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลักไม้ลาย เพื่อเป็นที่ศึกษาดูงานของเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า ประเทศลาว และประเทศภูฏาน มีการเรียนรู้การดัดแปลงพื้นที่ปลูกผัก 9 ชนิด ในพื้นที่เดียวกันซึ่งเป็นแนวคิดที่นายสุธรรมฯ ได้ริเริ่มและทำมาจนประสบผลสำเร็จ

โดยวิธีการ คือ จะเน้นพืชผักที่มีอายุไล่เลี่ยกันและดูแลซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นผักกาด คะน้า ผักโขม มะเขือ ข้าวโพดอ่อน โดยปลูกพืชสมุนไพรร่วมด้วย อาทิ สะเดา โหระพา ตะไคร้ ใบมะกรูด  เพื่อป้องกันโรคและแมลงมารบกวนแทนการใช้สารเคมี ยาปราบศัตรูพืช โดยปัจจุบันผลผลิตจากศูนย์แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพืชผักและไก่ไข่อินทรีย์ นอกจากไว้รับประทานเองในครัวเรือนแล้ว ยังส่งจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลใน จังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลอื่นๆ และที่ตลาดปลอดสารพิษ สามพราน ริเวอร์ไซด์ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯอีกด้วย

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จนกลายมาเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (เกษตรอินทรีย์) บ้านปลักไม้ลายตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

พิสิษฐ์  ปานวณิชยกิจ – ขนิษฐา ชื่นยินดี / ภาพ-ข่าว นครปฐม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน