X

ผู้ว่านครปฐม สั่งปิดสถานบริการการชั่วคราว 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

นครปฐม : ผู้ว่านครปฐม เซ็นคำสั่งแล้ว ประกาศปิดสถานบริการรชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 1 ปี

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 2/2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 จึงให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเป็นการชั่วคราว ดังนี้

1. สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด

2. สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร รวมถึงสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

3. สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ)

4. สถานประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย (ฟิตเนส)

5. สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ

6. ร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกมส์ และร้านราคาโอเกะ)

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 35 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563

ข้อมูลข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ข่าว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน