X
นครปฐมชวน ชม ชิม ช้อป “ตลาดท่องเที่ยวรักเกษตรกำแพงแสน”

นครปฐมชวน ชม ชิม ช้อป “ตลาดท่องเที่ยวรักเกษตรกำแพงแสน”

นครปฐม : ชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรกำแพงแสน ชวนชม ชิม ช้อป “ตลาดท่องเที่ยวรักเกษตร” ภูฟ้าใสปาร์ค ไร่ญี่ปุ่น พบผลิตภัณฑ์และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และนวัตกรรมการแปรรูปทางการเกษตร เพื่อส่งส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน

ด้วยชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรกำแพงแสน ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดท่องเที่ยวรักเกษตรกำแพงแสน เพื่อเป็นแหล่งชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอนุรักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนากลุ่มอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการในจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างเข้มแข็ง การสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร มีกิจกรรมกิจกรรมตลาดนัดท่องเที่ยวรักเกษตรกำแพงแสนและจัดแสดงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรกำแพงแสน ผลิตภัณฑ์และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตเกษตรปลอดภัยและนวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อประโยชน์ของชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ภูษาฟ้าใสปาร์ค ๑๔๑ หมู่ที่ ๓ ต.ห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประกอบด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรกำแพงแสน ๑.ชุมชนบ้านลาดหญ้าแพรก(สถาบันการเงินบ้านลาดหญ้าแพรก) ๒.วิสาหกิจชุมชนสวนปันสุข ๓.วิสาหกิจชุมชนเพื่อนไอรีน ๔.วิสาหกิจชุมชนภูษาฟ้าใสกำแพงแสนรัก ๕.วิสาหกิจชุมชนบ้านอ้อกระทุง ๖.ฟาร์มสวนสุข ๗.ฟาร์มโชคดีเกษตรอินทรีย์ ๘.บริษัท ปัญญาฟาร์ม กำแพงแสน จำกัด ๙.กลุ่มสมปองเห็ดฟาง

และบริษัท สมปองค้าไม้ จำกัด ๑๐.โรงเรียนวัดสองห้อง ๑๑.สุณีเนอร์สโฮม ๑๒.YSF จังหวัดนครปฐม ๑๓.สมาพันธ์SMEไทยจังหวัดนครปฐม ๑๔.สภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ๑๕.KU-Food ๑๖.สโมสรนิสิตHCRD ๑๗.กลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครปฐม ๑๘.สมาคมเกษตรกรไทย ๑๙.เทศบาลตำบลไร่ขิง ๒๐.วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วย และกิจกรรมทางวิชาการอีกมากมาย

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ นางสาวจารุภา สุเมธพิพัธน์ โทรศัพท์ 098-0978313 และนางสมหวัง สาวทรัพย์ โทรศัพท์ 0๘๑-๓๙๘๙๐๔๓ นางรุ่งรัตนา ฉ่ำสิงห์ 098-3355583 เป็นผู้ประสานงาน

อภิชัย ศรีม่วงงาม : 77ข่าวเด็ด – รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน