X

สบทช.8 จัดโครงการประชุมเครือข่ายภาคีระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครฯ สู่แนวทางไทยยั่งยืน

พังงา-สบทช.8 จัดโครงการประชุมเครือข่ายภาคีระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครฯ สู่แนวทางไทยยั่งยืน

วันที่ 28 มี.ค. 61 นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิด“โครงการประชุมเครือข่ายภาคีระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครฯ สู่แนวทางไทยยั่งยืน” โดยมีนายวิชัย สมรูป ผู้อานวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8  และเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร จากจังหวัดพังงา และจังหวัดระนองเข้าร่วมกว่า 100 คน ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโครงการบ้านน้าใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งตามนโยบายกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติและจังหวัด ให้คาปรึกษาถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปลูก การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุน การดาเนินโครงการ ให้เกิดความร่วมมือในการทางาน เป็นเครือข่ายภาคีในระดับต่างๆ พร้อมยกระดับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลให้มีความเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาสู่แนวทางไทยยั่งยืน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้อนุมัติโครงการประชุมเครือข่ายภาคีระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครฯ สู่แนวทางไทยยั่งยืน

นายวิชัย สมรูป กล่าวว่า การจังโครงการดังกล่าวก็เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเวทีกลางสำหรับเครือข่ายภาคี ระดับกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคีระดับกลุ่มจังหวัด ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ ประสบการณ์สร้างเวทีการสื่อสาร ร่วมพัฒนาข้อมูลความรู้ในทางนโยบาย ระเบียบกฎหมาย ข้อมูลระดับพื้นที่ การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของชุมชนรวมทั้งเป็นฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็ง เครือข่ายภาคี อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข