X

จังหวัดพังงา โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เดินหน้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์”

พังงา – จังหวัดพังงา โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เดินหน้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์”

ที่โรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์  ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดการสัมมนาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์”เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียว ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดเชิงรุกให้กับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพังงา โดยมีผู้ประกอบการในจังหวัดพังงาสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายชาญศักดิ์ ถวิล เปิดเผยว่า  รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความเข็มแข็งและความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะการสร้างความเข็มแข็งในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด ภายใต้กลไกประชารัฐ  โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของจังหวัด กลุ่มจังหวัด เน้นการยกระดับอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกภูมิภาคอย่าเท่าเทียมกัน  เพื่อสร้างความเข็มแข็งและความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นทีเป็นหลัก โดยการเชื่อมโยงในหลากหลายมิติ เช่น ในมิติลักษณะพื้นที่ หรือเชื่อมโยงลูกโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เพิ่มขึ้น เป็นต้น   ทั้งนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล  จะต้องอาศัยบรรจุภัณฑ์เป็นเสมือนสื่อประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนของผู้ผลิต  เพื่อช่วยส่งเสริมให้สินค้าเป็นที่น่าจดจำง่าย ซึ่งจะนำไปสู่การกระจายออกสินค้าเป็นวงกว้าง ที่ผ่านมาผู้ประกอบการรายเดียวของประเทศไทยยังไม่สามารถดำเนินการเรื่องนี้ด้วยตนเองได้มากนัก เนื่องด้วยปัญหาหลายประการ อาทิ ปัญหาเงินทุน การขาดความรู้ความเข้าใจ ด้านการตลาด ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และได้ละเลยความสำคัญของการพัฒนาด้านเหล่านี้  ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดลดลง และไม่มีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นที่จะต้องตอบสนองความต้องการและช่วยเหลือแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

นางดวงธิดา  จันทร์พุ่ม อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงา โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์”  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียว ในเรื่องนวัตกรรม (Innovation) บรรจุภัณฑ์ ด้วยการนำรูปแบบการถอดรหัส  ๔ DNA จังหวัดพังงา มาใช้ในการพัฒนา  ในระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 การสัมมนาในครั้งนี้มีวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์มาร่วมถ่ายทอดและค้นหาตัวตนผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการด้วยการนำวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ในหัวข้อ “BRAND DNA” โดย คุณนราพงษ์ ชมพูธัญ CEO & Co-Funder NAVIS  PLUS COMPANY  LIMITED และหัวข้อ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์ “PHANGNGA BRAND” โดยอาจารย์สุรพงษ์ แดงผ่องศรี นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ รางวัล THAI STARS AWARD จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้แล้ว การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ธุรกิจ SMEs ที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ระหว่างวันที่ 22 – 25 เมษายน 2561  ณ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมที่ 3  การให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียวที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์  โดยการลงพื้นที่ให้คำแนะนำเชิงลึก  และออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Best Practice เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์”

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียวที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานต้นแบบการจำหน่ายสินค้าภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์”  ระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมที่ 6  การสรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  โดยจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงาน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธันยวัชร์  ไชยตระกูลชัย  ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดระดับประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์  ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

โครงการนี้ ทางจังหวัดพังงาได้คาดหวังว่า จะสามารถยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียว ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดเชิงรุกให้กับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข