เทศบาลเมืองพังงา Kick off  รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”เน้นบริหารจัดการขยะในชุมชนร่วมกัน

พังงา-เทศบาลเมืองพังงา Kick off  รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”จับมือทุกภาคส่วนร่วมบริหารจัดการขยะในชุมชน

วันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ลานเอนกประสงค์ตลาดสดกราภูงา เทศบาลเมืองพังงา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายชูโชติ โกยกุล นายกเทศมนตรีเมืองพังงา ร่วมเปิดกิจกรรม Kick off  รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมชมการสาธิตการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และร่วมเดินรณรงค์ผ่านชุมชนเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

นายชูโชติ   โกยกุล  นายกเทศมนตรีเมืองพังงา กล่าวว่า ปัญหาจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประจำวันและขยะตกค้าง ยังมีแนวโน้มสู่ภาวะวิกฤตมากขึ้น  หากไม่มีการจัดการด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะอนามัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการที่จะร่วมกับขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหา  กระทรวงมหาดไทย ได้จัดการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชุมชน และประชาชนทุกครัวเรือน ร่วมดำเนินการตามแผนฯ โดยได้กำหนดกิจกรรม Kick off พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562

เทศบาลเมืองพังงา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามแนวทางนโยบายฯ ของการรณรงค์“แยกก่อนทิ้ง” โดยเน้นหลักการ 3 ช  ใช้น้อย  ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ และเกิดการมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะในครัวเรือน ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ สามารถคัดแยกขยะอันตราย และคัดแยกขยะตามประเภทได้ถูกต้อง โดยได้จัดทำสัญลักษณ์และถังขยะแยกประเภทในพื้นที่ตามแนวทางที่กำหนด

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น