X

ศูนย์คุณธรรมจัดอบรมนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ภาคใต้ ส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต

พังงา- ศูนย์คุณธรรมจัดอบรมนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ภาคใต้ ส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต

ที่ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ “นักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่” ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม และมิติด้านสังคม (กลุ่มภาคใต้) โดยมี นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายรุ่งโรจน์ บุนนาค ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ผู้แทน3ศาสนา วัฒนธรรมจังหวัดพังงา-ภูเก็ต-ระนอง-ชุมพร-กระบี่ ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรเครือข่ายทางสังคม สื่อมวลชน เข้าร่วม ซึ่งมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Moral Fight Corruption” คุณธรรมกับการป้องกันการทุจริตในสังคมไทย โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม”โดย นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มจากวิทยากรศูนย์คุณธรรมและองค์กรคุณธรรมต่างๆ

นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคมศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า สืบเนื่องจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ในแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นหลักการแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมคนในสังคม สู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

โดยมีตัวดัชนีชี้วัดคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี จากชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ทั่วประเทศ จำนวน 38,102 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2570 และหน่วยงานภาครัฐได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงาน  ที่ผ่านมาศูนย์คุณธรรมได้ดำเนินการส่งเสริม และขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจนเกิดเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบที่โดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับวัฒนธรรมจังหวัดแต่ละจังหวัด สนับสนุนการจัดอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม การพัฒนาแกนนำเพื่อติดตามเสริมพลัง และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โชว์ แชร์ เชื่อม” ให้ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสังคม เป็นกลไกส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและในพื้นที่จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคใต้) รวม 5 จังหวัด ที่แสดงความพร้อมในการขยายผล และชับเคลื่อนการพัฒนาเป็นจังหวัดคุณธรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดคุณธรรมขยายผล ให้เป็นกำลังสำคัญร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ศูนย์คุณธรรม จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการ แนวทาง วิธีการ ในการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ในจังหวัดคุณธรรมใหม่ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข