X

ฮา…รัฐมนตรีเฉลิมชัยยืมเงินอธิบดี 3,000 บาทช่วยซื้อเมล่อนเกษตรกร พร้อมชื่นชมเกษตรแปลงใหญ่พังงา หนุนการผลิตสู่ครัวอันดามัน

ฮา…รัฐมนตรีเฉลิมชัยยืมเงินอธิบดี 3,000 บาท ช่วยซื้อเมล่อนเกษตรกร พร้อมชื่นชมเกษตรแปลงใหญ่พังงา หนุนการผลิตสู่ครัวอันดามัน

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)บ้านนากลางหมู่ 9 ต.โคกกลอยอ.ตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่ติดตามภาพรวมการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่แปลงใหญ่ผักจังหวัดพังงาโดยมีนางสาวนิรชาบัณฑิตย์ชาติรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานางกันตวรรณตันเถียรกุลจรรยาวิวัฒน์ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่และกลุ่มเกษตรกรร่วมให้การต้อนรับโดยได้ร่วมกันเก็บผลผลิตผักสลัดพร้อมชิมกันแบบสดๆและมีเรื่องฮาๆ เมื่อรัฐมนตรีตัดเมล่อนเบิกฤกษ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์พร้อมกับซื้อเมล่อนที่ตัดในราคา 3,000 บาท แต่เมื่อล้วงเงินจ่ายปรากฏว่าในกระเป๋ามีแต่กระดาษไม่มีเงินจึงยืมเงินจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรจ่ายให้กับเกษตรกรสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ร่วมงาน
นส.จุฑามาศ ส่องแสง  ประธานกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดพังงา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกผักของจังหวัดพังงาผ่านระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ผักจังหวัดพังงาขึ้นโดยขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับเกษตรกรรุ่นใหม่ปัจจุบันแปลงใหญ่ผักจังหวัดพังงามีเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 5 กลุ่มใน 5 อำเภอคืออำเภอเมืองพังงาอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองและอำเภอตะกั่วทุ่งมีจำนวนสมาชิกรวม 169 รายพื้นที่รวม 131 ไร่ 3 งานโดยได้ปลูกพืชตามความต้องการของตลาดเช่นผักสลัดผักบุ้งถั่วฝักยาวมะเขือมะนาวบวบกวางตุ้งแตงกวาตะไคร้ผักเหมียงเป็นต้น

ในปีพ.ศ.2566 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ผักทั้ง5แปลงและได้ดำเนินงานเริ่มตั้งแต่การสร้างกระบวนการกลุ่มการประชุมเพื่อวางแผนการผลิตของกลุ่มการบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้และการประสานงานด้านการตลาดล่วงหน้าโดยเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งปัจจุบันความต้องการของตลาดด้านพืชผักปลอดภัยมีทั้งตลาดในท้องถิ่นโรงแรมร้านอาหารโรงพยาบาลรวมทั้งโมเดิ้ลเทรดแต่เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่มียังไม่เพียงพอและไม่สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถรองรับความต้องการของตลาดได้จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อขยายกำลังการผลิตให้เพิ่มขึ้นจากการขับเคลื่อนร่วมกันของหลายภาคส่วนทำให้รู้ว่าจะต้องรวบรวมปัญหาที่พบและวิธีจัดการและทำเป็นโครงการเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพังงาในการจัดทำคำของบประมาณโครงการเพื่อการขยายพื้นที่การผลิตรวมทั้งการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการพัฒนาจุดรวบรวมผลผลิตโรงคัดบรรจุตามมาตรฐาน GMP และกิจกรรม PhangngawellnessFestival ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรได้รู้จักกับผู้ประกอบการเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างการท่องเที่ยวและการเกษตร/โดยโครงการต่างๆ/จะเป็นการวางรากฐาน/เพื่อให้เกิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตซึ่งได้รับการบรรจุเป็นคำของบประมาณจังหวัดในปีงบประมาณพ.ศ.2567 แล้วซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ.2566 นี้จังหวัดพังงาได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 2,275,000 บาทในการพัฒนาศักยภาพการผลิตผักการฝึกอบรมการจัดทำแปลงต้นแบบการปลูกผักระบบเกษตร SmartFarm ยุคดิจิทัลการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การสนับสนุนโรงเรือนปลูกผักแบบยกพื้นและปัจจัยการผลิตเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การปลูกผักโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรสามารถขยายกำลังการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในอนาคต
ทั้งนี้จังหวัดพังงามีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จำนวนทั้งสิ้น 61 แปลงแบ่งเป็นด้านพืชจำนวน 54 แปลงปศุสัตว์จำนวน 6 แปลงและด้านประมงจำนวน 1 แปลงซึ่งทุกแปลงยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการคือเกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันทำให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอนและเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นรวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานโดยมีนักส่งเสริมการเกษตรคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลา
นางกันตวรรณ ตันเถียรกุล จรรยาวิวัฒน์ เปิดเผยว่า ต้องขอขอบคุณดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(ผัก)จ.พังงาเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเพิ่มช่องทางสร้างรายได้โดยการปลูกผักที่ดีมีคุณภาพคนละเล็กละน้อยนำของดีของเด่นที่ตนถนัดปลูกรวมกันเป็นแปลงใหญ่ผักเพื่อส่งออกให้กับเพื่อนบ้านในสโลแกน“พังงา…ครัวอันดามัน”ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ช่วยพลักดันโครงการเกษตรแปลงใหญ่และการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้กับพี่น้องชาวจ.พังงาที่สำเร็จไปแล้วกว่า 10 โครงการงบประมาณ 1,200 ล้านบาทและโครงการอื่นๆที่กำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้พี่น้องชาวพังงามีน้ำใช้ที่ยั่งยืนต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข