ผู้บริหาร อบต.ทั่วประเทศ ร่วมสัมมนา “พลัง อบต. พลังแห่งการขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน”

ผู้บริหาร อบต.ทั่วประเทศ ร่วมสัมมนา “พลัง อบต. พลังแห่งการขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอย่างมีประสิทธิภาพที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา “พลัง อบต. พลังแห่งการขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน”และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อบต.กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น” โดยมีนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารธนาคาร SME เข้าร่วมเป็นเกียรติ และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหารท้องถิ่น ฝ่ายสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ จำนวนกว่า 3,000 คน

นายวิษณุ เครืองาม กล่าวว่า ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อจะนำไปปรับใช้ในการทำงานในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเร่งด่วนและจำเป็นที่สุดในขณะนี้ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพราะเป็นเรื่องใหม่ เนื่องจากได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ด้วยเหตุว่า แผนงานโครงการต่างๆ ต่อจากนี้ไป ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จะขัดหรือแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้ การที่จะของบประมาณ การที่จะขอเพิ่มอัตรากำลังคน การที่จะขอขยายหน่วยงาน หรือแม้แต่จะขออำนาจเพื่อจัดการเรื่องใดก็ตามจะต้องอ้างอิงยุทธศาสตร์ชาติ และการที่ไม่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ ในแง่ของการบริหารราชการถือว่าเป็นความบกพร่อง ถ้าในแง่ของกฎหมายการไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิด ผูกพันกันทั้งหมด ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ

นายวิชัช ไตรรัตน์ นายก อบต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ในฐานะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยจัดการสัมมนาในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิรูปประเทศ รับทราบนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาประเทศที่จะกำหนดกรอบและแนวทางในการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาคนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่งคั่ง เสมอภาคและเป็นธรรม  ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ทำให้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อจากนี้ไป จะต้องมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระดับฐานราก  การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการสร้างความเข้มแข็ง และทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการประชาชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วต่อไป

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น