X

คุณมาดีลงพื้นที่เกาะยาวทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมปี 2565

พังงา-คุณมาดีลงพื้นที่เกาะยาวทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมปี 2565

นส.ประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หรือน้องมาดี ลงพื้นที่เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา เข้าพบนายอรุณ ห่วงผล ประธานหอการค้าอำเภอเกาะยาว เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565  พร้อมชี้แจงถึงที่มาของโครงการและความสำคัญของการทำสำมะโนฯ และขอความร่วมมือในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้า ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ในการให้ความร่วมมือให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะนำไปใช้เป็นพื้นฐานด้านข้อมูลทางเศรษฐกิจสำหรับภาครัฐและเอกชน เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย และวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นต่อไป พร้อมกับร่วมลงพื้นที่กับคุณมาดีเก็บข้อมูลร้านค้าต่างๆบนเกาะยาวน้อย

นส.ประไพ พุกงาม เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจดปี 2564) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้า ธุรกิจทางการบริการ ฯลฯ โดยจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.2564 ซึ่งแต่ละพื้นที่ได้มีการปรับเปลี่ยนการลงพื้นที่ตามสถานการณ์โควิด-19  การสำรวจในครั้งนี้คุณมาดีจะดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T-A ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในการปฏิบัติงาน

โดยคุณมาดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการให้เป็นผู้ให้ข้อมูล ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2564 เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล และนำไปสู่การวางแผนกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ออกกฎหมายและมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและกำหนดทิศทางของภาคเอกชนให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับน้องมาดี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข