อบจ.พังงาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0

พังงา-อบจ.พังงาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา พร้อมด้วย นายรวยชัย กิตติพรหมวงศ์ ประธานสภา อบจ.พังงา ดร.พงษ์๋ศักดิ์ เจียรพันธุ์ ปลัด อบจ.พังงา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ อบจ.พังงา เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0  โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่องการพัฒนาท้องถิ่นสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 2,800 คน ในระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2561 และมีการบรรยายเรื่องมิติใหม่ความร่วมมือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาท้องถิ่น การบรรยายเรื่องท้องถิ่นไทยก้าวไกลในยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมมอบนโยบายและการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมมอบนโยบายและการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แลมีการบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีอำนาจในการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด มีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายบริหารงานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อประชาชนในเขตจังหวัด ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การปกครองส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงมีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในการบริหารท้องถิ่น รวมทั้งเป็นกลไกที่สำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยฐานรากโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายบำรุง ปิยนามวาณิช เปิดเผยว่า สมาคมสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผุ้บริหาร ตลอดจนบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 จังหวัด สามารถนำความรู้ความเข้าใจเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ความเชื่อมโยงในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในยุคไทยแลนด์ 4.0 พัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น