รมช.กระทรวงเกษตรฯ เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ศูนย์รวมสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์ทั่วประเทศ

พังงา-รมช.กระทรวงเกษตรฯ เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ศูนย์รวมสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์ทั่วประเทศ

ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด อำเภอเมืองพังงา นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรของสหกรณ์ที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่าง ๆ เช่น ข้าวสาร เนื้อโคขุน นม ไข่ไก่ ผักผลไม้ สินค้าประมง และอาหารแปรรูป เป็นช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้สหกรณ์ เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชนในราคาที่เป็นธรรม โดยเปิดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ส.ส.พังงา นายวิสิทธิ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดพังงา นายบรรลือ จริยะเลอพงษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 2 แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง จำกัด และสหกรณ์ประทออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด และได้เยี่ยมชมซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและชาวบ้านในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาใช้บริการและเลือกซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการทำอาชีพการเกษตร จึงได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ส่งเสริมการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP เพื่อให้สินค้าเกษตรมีความปลดภัยต่อผู้บริโภค และยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรในระดับชุมชน ในการวบรมผลผลิต ทางการเกษตรในระดับพื้นที่ ซึ่งในการทำโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นจุดรวบรวมและจำหน่ายสินค้าของสมาชิกที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดระหว่างขบวนการสหกรณ์ ภาคเอกชน เพื่อกระจายผลผลิตที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยไปสู่ผู้บริโภค และเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม

สำหรับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตรดำเนินงานมาแล้ว 28 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 2,084 คน มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 17 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และรวบรมผลผลิตจากสมาชิก ซึ่งสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชนอย่างหลากหลายและในปี 2563 ได้ข้าร่วมโครงการที่สำคัญเป็นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ที่ได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลการดำเนินงานการจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ (ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) มีมูลค่า 22 ล้านบาท จำหน่ายสินค้าในชูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และกระจายสินค้าในครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ร้านค้าปลีกและออกร้านธงฟ้าประชารัฐ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น