พังงา-ล็อกดาวน์พังงา 30 มี.ค.นี้ ผู้ว่าพังงาออกประกาศเข้มต้านโควิด-19 วอนเสียสละความสุขส่วนตัวชั่วคราวและพร้อมเอาผิดกับคนฝ่าฝืน

พังงา-ล็อกดาวน์พังงา 30 มี.ค.นี้ ผู้ว่าพังงาออกประกาศเข้มต้านโควิด-19 วอนเสียสละความสุขส่วนตัวชั่วคราวและพร้อมเอาผิดกับคนฝ่าฝืน

วันที่ 28 มีนาคม 2563 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดพังงาได้มีประกาศในเรื่อง ล็อกดาวน์จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563  โดยได้กำหนดมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนั้น ซึ่งทางจังหวัดพังงาได้รับรายงานว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งได้มีประเด็นข้อสงสัยในหลักปฏิบัติในการประกอบอาชีพและเหตุจำเป็นต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ได้มีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวจังหวัดพังงาและทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา จึงประกาศให้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

“ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพังงา ที่เดินทางออกจากจังหวัดพังงาไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร) หรือพื้นที่ที่พบว่ามีการระบาดของโรค แล้วเดินทางกลับจังหวัดพังงา จะต้องกักตนเองเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันที่เดินทางมาถึงจังหวัดพังงา และให้เจ้าบ้านแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทราบทันที หากฝ่าฝืนมีโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ กู้ชีพ กู้ภัย การปฏิบัติงานหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม การจดทะเบียนสิทธิ การทำนิติกรรมสัญญา การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการ ขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าเพื่อการบริโภค อุปโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ หรือศาล ตามความจำเป็น หรือ การเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือ คำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ โดยต้อง ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ ในท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนา ภายใต้เงื่อนไขว่า เมื่อบุคคลดังกล่าวเดินทางกลับ ไปยังจังหวัดพังงา ต้องไปรายงานตัวต่อนายอำเภอ ในท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาทันที และต้องอยู่ภายใต้การ ควบคุมกำกับของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ตามมาตรการที่กำหนด เพื่อประโยชน์ในการ ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)”

สำหรับบุคคลทั่วไป ที่เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อปฏิบัติภารกิจ และกลับออกไปภายในวันเดียวกัน ต้องรับการตรวจคัดกรอง ณ จุดตรวจเข้าออกข้ามเขตจังหวัด ตามที่กำหนด และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ง ณ วันนี้ในพื้นที่จังหวัดพังงายังไม่พบผู้ป่วย และขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือ เสียสละความสุขส่วนตัวสักระยะหนึ่ง เพื่อเอาชนะไวรัสโควิด-19ไปด้วยกัน

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น