ชาวอบต.ทั่วประเทศบุกเชียงใหม่เตรียมเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ“Global Disruption : โลกเขย่า อบต.ขยับ…กลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน”

เชียงใหม่-ชาวอบต.ทั่วประเทศเตรียมเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ“โลกเขย่า อบต.ขยับ…กลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายวิชัช ไตรรัตน์ นายก อบต.กะไหล จ.พังงา ในฐานะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการสมาคมฯเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของการเตรียมการโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ“Global Disruption : โลกเขย่า อบต.ขยับ…กลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน”ในระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 2,000 คน นับว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนืออีกทางหนึ่งด้วย

นายวิชัช ไตรรัตน์  กล่าวว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทำให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง เกิดสำนึกและเห็นความสำคัญ คุ้นเคยกับการใช้สิทธิทางการเมือง นำไปสู่ความศรัทธาและความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย ความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมามีวิกฤติทางการเมือง ในระดับประเทศเกิดขึ้นหลายครั้ง และทำให้การทำงานของรัฐบาลส่วนกลางไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร แต่ในทางกลับกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับกลายเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาในระดับท้องถิ่น เป็นการเมืองที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เป็นตัวแทนของประชาชน จึงสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ดี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เน้นหลักความโปร่งใส การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ การตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐ หลักนิติธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งมีหน้าที่และอำนาจที่ต้องดำเนินงานในภารกิจที่กฎหมายให้อำนาจกระทำได้ในเขตพื้นที่ตน ครอบคลุมในมิติสังคม เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ของประชาชน รวมทั้งการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมย์ของประชาชนในท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ

สืบเนื่องจากในสภาวะปัจจุบัน สถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีการสื่อสารและการพัฒนาด้านการบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลประชาชน ต้องหันมาวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อปรับมุมมอง เปลี่ยนกลยุทธ์ และความคิดในการบริหารงานเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากเหตุผลดังกล่าว สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ “โลกเขย่า อบต.ขยับ.. กลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งรับทราบถึงนโยบายรัฐบาลตลอดจนกรอบการดำเนินการในภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตเพื่อเตรียมตัวให้ทันกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และนโยบายของรัฐบาลจากผู้บริหารระดับสูงตลอดเวลา 3 วัน

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข