X

เลย สู้เศรษฐกิจ ชาวบ้านรวมตัวทำธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ชุมชน แบบครบวงจร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ชุมชน (ศูนย์ กยท. เลย) บ้านผากลางดง ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ชุมชน (Feed Center) ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ชุมชนแบบครบ โดยมี นายอภินันท์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรร่วมในพิธีจำนวนมาก ชมการแสดงบูธนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ นิทรรศการนวัตกรรมทางด้านการเกษตรและอาหารสัตว์ เช่น การผลิตพืช อาหารสัตว์ และเครื่องจักรกล/อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการผลิตอาหารสัตว์ จากภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การแสดงนิทรรศการ รูปแบบ แฟรนไชส์ ฟีด เซ็นเตอร์ (Franchise Feed Center) กับ ODIN โดย บริษัท โอดิน คอปอเรชั่น จำกัด มีกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU ) ของการซื้อขายอาหารสัตว์ ระหว่างกลุ่มผลิต อาหารสัตว์ กับบริษัท โอดิน คอปอเรชั่น จำกัด เยี่ยมชม นิทรรศการ การสาธิตผลิตอาหารสัตว์ของกลุ่มเกษตรกร

นายสุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย กล่าวว่า ศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ชุมชน (Feed Center) จังหวัดเลย” ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ชุมชนแบบครบวงจรจังหวัดเลย ได้อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ ตามงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นของรัฐบาล โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ชุมชนแบบครบวงจร จังหวัดเลย ในวงเงิน 8,090,000 บาท สำหรับดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร 20,700 บาท และเป็นงบลงทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรใช้ผลิตอาหารสัตว์ 8,069,300 บาท ได้แก่ เครื่องผสมอาหารสัตว์ครบส่วน พร้อมชุดลำเลียงและบรรจุ, เครื่องอัดก้อน พร้อมห่อพลาสติก รถตัก และเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์พร้อมชุด เพื่อส่งเสริมพัฒนากลุ่มเกษตรกรทำธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ชุมชนจำหน่าย เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดในระบบการผลิตอาหารสัตว์ชุมชน ระหว่างผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์, ผู้ผลิตอาหารสัตว์ และผู้เลี้ยงสัตว์ และเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในระบบการผลิตอาหารสัตว์ชุมชน ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรกลการเกษตร สำหรับผลิตอาหารสัตว์ ตามโครงการ ฯ เรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มเกษตรกรจะเป็นผู้ยืมใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ของทางราชการ มีสัญญายืมปีต่อปี และกลุ่มเกษตรกรได้เช่าสถานที่ดำเนินการ ซึ่งเป็นศูนย์รับซื้อปัจจัยการผลิต และการตลาด ของการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย

สำนักงานจังหวัดเลย ที่ได้ให้การในการพิจารณาเห็นชอบโครงการ กยท. จังหวัดเลย ซึ่งเป็นเจ้าภาพสถานที่ร่วมดำเนินการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย ธ.ก.ส.จังหวัดเลย ธ.ก.ส.หน่วย สาขาในพื้นที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ในเขตพื้นที่ อปท. 2 แห่ง ได้แก่ นายก อบต.น้ำสวย อำเภอเมืองเลย และ นายก ทต.ธาตุ อำเภอเชียงคาน กลุ่มเกษตรกร กยท.บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย และกลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำภู ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย ตลอดจนบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุน เกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ตัวแทนกลุ่มผู้ซื้ออาหารสัตว์ ตลอดจนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด จำนวน 200 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า เปิดศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ชุมชน (Feed Center) ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ชุมชนแบบครบวงจร เป็นงบกลางและเป็นต้นแบบและการนำล่องสร้างวิถีชีวิตแก่เกษตรกรที่ปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์ เชื่อมโยงกัน บริการทั้งด้านการเกษตรและอาหารสัตว์ เครื่องทำ ผสมอาหารอัดเม็ดงบประมาณกว่า 8 ล้านบาท เพื่อลดทุนการการผลิต การรวมกลุ่มเกษตรกรได้อย่างดี และบูรณาการส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจร่วมกัน เนื่องจากจังหวัดเลยมีศักยภาพสูงทาง ธรรมชาติ ดิน น้ำและอากาศที่ดีเหมาะแก่การเกษตรและการลี้ยงสัตว์มาก การเปิดศูนย์แห่งนี้ในเบื้องต้นมีพื้นที่ครอบคลุมที่มีมาตรการคุณภาพเป็นจุดคุ้มทุน ประกอบด้วย อ.เมืองเลย นาด้วง เชียงคานและ อ.ปากชม 3,000 ไร่ ในรัศมี 20 กม. เป็นการเชื่อมโยงการ ทั้งในระดับต้นน้ำ คือเกษตรกรที่รวมกลุ่ม กลางน้ำคือระบบการผลิต และปลายน้ำ คือ เอาไปใช้ในการเกษตรและระบบอุตสาหกรรม ทั้ง 3 ส่วนผสมผสานกันอย่างดี

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

ชมรมสื่อเสรีเลย อาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย (ข้างเทศบาล) อำเภอเมือง จังหวัดเลย