X

เลย  ชวนพี่น้อง ไทเลย สมัครตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยธวัช  เนียมศิริ   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้มีประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การจัดทําบัญชีสํารองการเป็นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเลย

ด้วยจังหวัดเลยมีความประสงค์จะดําเนินการจัดทําบัญชีสํารองตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่ง รัฐบาลของจังหวัดเลย ประเภทบุคคลทั่วไป จํานวน 2 บัญชีซึ่งจะเรียกใช้เพื่อทดแทน กรณี ผู้ได้รับสิทธิ์เป็น ตัวแทนจําหน่ายฯ ในปัจจุบันถูกบอกเลิกสัญญา หรือมีสลากฯ คงเหลือเท่านั้น ได้แก่ บัญชีสํารองของจังหวัดเลย จํานวน 100 ราย และบัญชีสํารองของสํานักงานคลังจังหวัดเลย จํานวน 100 ราย โดยมีอายุของบัญชีสํารอง 2 ปี หรือเมื่อสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น เพื่อส่งให้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พิจารณาอนุมัติเป็นบัญชีสํารองของจังหวัดเลย และของสํานักงานคลังจังหวัดเลย โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้

1. คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ยื่นความประสงค์จะเป็นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ประเภทบุคคลทั่วไป คุณสมบัติ

1) มีสัญชาติไทย

2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์

3) มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดเลย ไม่น้อยกว่า 90 วัน จนถึงวันประกาศ

4) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถจําหน่ายสลากได้ด้วยตัวเอง หากอายุเกิน 70 ปี ต้องมีใบรับรองแพทย์

5) ไม่เป็นผู้วิกลจริตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือน ไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม

6) ต้องไม่เคยได้รับการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากการกุศลจากสํานักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือเป็นผู้ที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเคยบอกเลิกสัญญาตัวแทนจําหน่ายสลากฯ

7) ได้รับสลากฯ เพียงโควตาเดียว ไม่ซ้ําซ้อน และให้หมายความรวมถึงการไม่ซ้ําซ้อน กับสมาชิกของตัวแทนจําหน่ายประเภทสมาคม มูลนิธิ องค์กร ด้วย

8) ต้องไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลูกจ้างบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้มาปฏิบัติงานที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือคู่สมรสตามกฎหมายของพนักงานหรือลูกจ้าง ดังกล่าว

9) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างส่วนราชการ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

10) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา ยกเว้นบวชตามประเพณีเป็นครั้งคราว

11) กรณีใช้สิทธิคนพิการในการเป็นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หากจําหน่าย โดยตัวเองไม่ได้โดยสภาพ ให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จําหน่ายสลากแทน

เงื่อนไข

1) จะต้องเป็นผู้ทําการค้าสลากได้ด้วยตนเอง

2) ต้องจําหน่ายสลากตามราคาที่กําหนด ตามสถานที่ ณ จุดที่ได้แจ้งต่อสํานักงานสลาก กินแบ่งรัฐบาลไว้

3) ต้องจําหน่ายสลาก ด้วยวิธีจําหน่ายปลีกกับผู้บริโภคโดยตรงเท่านั้น ห้ามขายส่งให้กับ ผู้ที่จะนําไปจําหน่ายอีกทอดหนึ่ง

4) เป็นผู้สามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญา ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศและเงื่อนไขต่างๆ ที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกําหนดเกี่ยวกับการจําหน่าย ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต ทุกประการ

5) จํานวนสลากฯ ที่จะได้รับการจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่ง รัฐบาลกําหนด

2. ขั้นตอนการจัดทําบัญชีสํารอง

2.1 ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องมาขอรับและยื่นแบบ แจ้งความประสงค์ ณ ที่ว่าการอําเภอตามภูมิลําเนาที่ปรากฏชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน พื้นที่จังหวัดเลย ไม่น้อยกว่า  90 วัน นับถึงวันประกาศ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 –  16.30 น. (12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน) ดังนี้

1) ต้องยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ ด้วยตนเองเท่านั้น

2) ผู้แจ้งความประสงค์ฯ สามารถแจ้งความประสงค์ฯ ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น หากผู้ใดยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ เกินกว่า 1 ครั้ง ถือว่าผู้นั้นมีเจตนาทุจริต จะถูกตัดสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ทันที

ขั้นตอนการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ ณ ที่ว่าการอําเภอ

1) รับแบบแจ้งความประสงค์ฯ ณ สถานที่อําเภอกําหนด

2) กรอกข้อมูลตามแบบแจ้งความประสงค์ฯ และส่งให้กับเจ้าหน้าที่

3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรับแบบแจ้งความประสงค์จะเป็น ตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเลย ซึ่งเอกสารแบ่งเป็น 3  ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สําหรับเจ้าหน้าที่ เก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนที่ 2 สําหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์นําไปหย่อนลงในกล่องที่เตรียมไว้ เพื่อทําการคัดเลือก โดยวิธีจับสลาก และส่วนที่ 3 สําหรับผู้แจ้งความประสงค์เก็บไว้เป็นหลักฐาน

4) ผู้แจ้งความประสงค์ฯ นําส่วนที่ 2 ไปหย่อนลงในกล่อง

5) ภายหลังปิดรับแบบแจ้งความประสงค์ฯ ในแต่ละวันให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ แต่งตั้ง ดูแล รักษาความปลอดภัยกล่องรับรายชื่อผู้ยื่นความประสงค์ขอเป็นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดเลย ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างบัญชีลงชื่อส่งแบบแจ้งความประสงค์ฯ กับแบบแจ้งความประสงค์ฯ (ส่วนที่ ๒ ส่วนของการจับสลาก) และให้นํากล่องรับรายชื่อดังกล่าวเก็บรักษาไว้ ณ สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

6) ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ละอําเภอนํากล่องรับรายชื่อผู้ยื่นความประสงค์ ขอเป็นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดเลย ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ก่อนเวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

2.3 การคัดเลือกผู้ประสงค์จะจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ได้รับการขึ้นบัญชีสํารองฯ จํานวน 200 ราย กระทําโดยวิธีการจับสลาก โดยคณะกรรมการการคัดเลือก (จับสลาก) ตัวแทนจําหน่ายสลากกิน แบ่งรัฐบาล ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ดังนี้

1) บัญชีสํารองของจังหวัดเลย จํานวน 100 ราย (ลําดับที่ 1 – 100)

2) บัญชีสํารองของสํานักงานคลังจังหวัดเลย จํานวน 100 ราย (ลําดับที่ 101 – 200)

2.4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีสํารองจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของจังหวัดเลย จํานวน 900 ราย และบัญชีสํารองของสํานักงานคลังจังหวัดเลย จํานวน 900 ราย โดยปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัดเลย และทางเว็บไซต์จังหวัดเลย http://www.loei.go.th/ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น

3.1 แบบแจ้งความประสงค์จะเป็นตัวแทนจําหน่ายสลากฯ จํานวน 1 ฉบับ

3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ

3.3 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องจํานวน 1 ฉบับ

3.4 หนังสือรับรองแพทย์ กรณีผู้แจ้งความประสงค์ฯ อายุเกิน 70 ปี จํานวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้แจ้งความประสงค์ฯ จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติตามประกาศจริง หากตรวจพบว่าแสดงข้อมูลหรือหลักฐานอันเป็นเท็จจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น

5. การรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจําหน่าย

หากมีตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดเลยขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกําหนด จนถูกบอกเลิกสัญญา หรือมีสลากฯ คงเหลือ จังหวัดเลย จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กับผู้ที่ขึ้นบัญชีสํารองของจังหวัดเลยตามลําดับ และแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

จังหวัดเลย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่าง ๆ หรือยกเลิก ประกาศรายชื่อ บัญชีสํารอง) ผู้ได้รับการคัดเลือกเมื่อใดก็ได้ หากได้รับแจ้งจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าผู้ที่มีรายชื่อขาดคุณสมบัติตามประกาศนี้ หรือเห็นว่าเป็นประโยชน์กับจังหวัดเลย โดยผู้ยื่นคําร้องแสดง ความประสงค์จะขอขึ้นบัญชีสํารองฯ ทุกราย ไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง หรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากจังหวัดเลย ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น โทร 042-411-746 และ 042-812-142

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

ชมรมสื่อเสรีเลย อาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย (ข้างเทศบาล) อำเภอเมือง จังหวัดเลย