X

เลย เสนอกระเช้าภูกระดึง ดันอีกรอบ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเลย ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

()

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ เป็นประธาน การประชุม ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG MODEL สาขาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตรหอการค้าไทย พร้อมคณะประกอบด้วย นายกลินทร์ สารสิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง และ นายสวาท ธีรรัตนกุลชัย ประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการ อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ นายดำรงค์ สิริพิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมฯ ที่ห้องประชุมศรีสองรักชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

 

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ กล่าวว่า การใช้พื้นที่ หรือ area-based จะได้ผลมาก โดยเฉพาะในแต่ละจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นประธานและหน่วยงานในสังกัดที่ให้การสนับสนุน โดยทั้งกระทรวงเกษตร กระทรวงท่องเที่ยว และทอภาคเอกชน ร่วมบูรณาการ โดยไม่มีขีดจำกัด ไม่ยึดกฎเกณฑ์มากจนเกินไป จะช่วยสนับสนุนให้จังหวัด มีความคล่องตัว และมีศักยภาพในแต่ละด้าน ซึ่งทำอย่างไรให้จังหวัดนั้นมีมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ด้านการเกษตร ก็เป็นเกษตรที่มีคุณภาพสูง ราคาที่ดีขึ้น สามารถจำหน่ายและคุ้มค่ากับการลงทุนและมีกำไรมากขึ้น การท่องเที่ยวก็ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าสูง โดยเฉพาะจังหวัดเลย มีพื้นที่ติดกับชายแดนต่อไปจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากจีน มาเวียงจันทน์ ผ่านวังเวียง จะเป็นจุดที่จังหวัดเลย จะได้อานิสงส์และเป็นประโยชน์ด้านการค้า การท่องเที่ยว การลงทุน จะดีขึ้น อีกทั้งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นศูนย์วิชาการทำการวิจัยอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร เรื่องการท่องเที่ยว การบริการต่างๆ เพราะฉะนั้นจังหวัดเลยก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ก็จะส่วนผลักดันโดยตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนขึ้นมาได้เพื่อขับเคลื่อนได้ต่อเนื่องในแต่ละจุด ที่เป็นจุดเน้น ต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าในแต่ละเรื่องจะมีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง

ด้านกระเช้าขึ้นภูกระดึง รับทราบว่าประชาชนในจังหวัดเลยอยากจะได้ก็ต้องทำเรื่องนี้เสนอรัฐบาล ซึ่งอาจจะเป็นการลงทุน 2 ส่วน โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนเพื่อบรรเทางบประมาณของรัฐบาล หากจังหวัดเลยมีเป้าหมายที่ชัดเจนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน น่าจะเดินไปได้ดี ซึ่งจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์ทางด้านสภาพอากาศ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และมีแม่น้ำโขงกั้นเขตแดนสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และมีจุดชมวิว แหล่งท่องเที่ยวทุกพื้นที่อยู่แล้ว โดยเฉพาะมีแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ ที่อำเภอภูเรือ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกเมืองหนาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อผลิตและส่งขายไปทั่วประเทศ โดยกระทรวง อว.และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะได้ให้การสนับสนุนต่อไป

 

ทั้งนี้ จังหวัดเลย โดยนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดเลย โดยมีพื้นที่การเกษตร 2.61 ล้านไร่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเลย ปี 2652 (GPP) มีมูลค่ารวม 54,985 ล้านบาท มีรายได้ต่อหัวประชากร 101,527 บาทต่อคนต่อปี คิดเป็นลำดับที่ 45 ของประเทศ และเป็นลำดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายได้ภาคเกษตรมูลค่า 14,682 ล้านบาท มีผลการเติบโตของ GPP ที่เพิ่มสูงขึ้น พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเลย ได้แก่ อ้อยโรงงาน ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ แก้วมังกร มะม่วง อะโวคาโด มะคาเดเมีย ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผนกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย นำเสนอบทบาทสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชนอื่น มีโครงการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่ และการค้าชายแดน ดังนี้ 1) โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนโดยศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 3) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 4) หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า จ.เลย) นายธรรมนูญ ภาคธูป ผจก.อพท.5 นำเสนอการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ทิศทางการพัฒนาจังหวัดเลย การท่องเที่ยวมูลค่าสูงจังหวัดเลย จากนั้นเปิดเวทีและเปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเลย และรับคำชี้แนะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศคณะต่างๆ เสร็จแล้วคณะฯ ลงพื้นที่อำเภอภูเรือ ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

ชมรมสื่อเสรีเลย อาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย (ข้างเทศบาล) อำเภอเมือง จังหวัดเลย