กฎหมายหอพัก

ผู้ประกอบการหอพัก อพาร์ทเมนท์ขอนแก่นร่วมประชุมรับมือกฎหมายหอพักฉบับใหม่

ขอนแก่น – นักวิชาการ ม.ขอนแก่นเผยผลสำรวจหอพัก อพาร์ทเมนท์ในเมืองขอนแก่น แนะเจ้าของหอพักสามารถเรียกเก็บค่าส่วนกลางจากผู้เช่าได้ประมาณเดือนละ 300 บาท  ส่วนการขึ้นค่าเช่าสามารถทำได้ไม่เกินร้อยละ 10

ชมรมหอพัก อพาร์ทเมนท์จังหวัดขอนแก่นได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “เจาะลึกสัญญาเช่า ผู้ประกอบการ ต้องปรับตัว”  ที่โรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น โดยมีสมาชิกชมรมฯ ผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเมนท์ หอพัก เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน  เพื่อเตรียมความพร้อมให้สมาชิกในการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค​ เรื่องการให้ธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัยเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา  หลังจากที่ สคบ. ได้ออก ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา

สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ กำหนดให้ผู้ประกอบการที่มีห้องให้เช่าตั้งแต่ 5 ยูนิตขึ้นไป ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคาร  ไม่ว่าจะเป็นห้องพัก บ้าน อาคารชุด อพาร์ทเม้นท์ หรือสถานที่พักอาศัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่จัดขึ้นสำหรับการให้เช่าเป็นที่อยู่อาศัย (ไม่รวมหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก และโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม) จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของประกาศฉบับนี้ ซึ่งสร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการห้องเช่าทั่วประเทศ

นายจตุพร เพชรชวาปี ประธานชมรมหอพัก อพาร์ทเมนท์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ทางชมรมฯ มีแนวทางที่ยึดมั่นใน 3 ข้อ ประกอบด้วย ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้พักอาศัยพึงพอใจ และสุดท้ายคือ ธุรกิจผู้ประกอบการเดินหน้าต่อได้  ทางชมรมฯ มีทีมนักกฎหมายที่ร่างสัญญาเช่าขึ้นมาใช้ในกลุ่มสมาชิกของเรา  และยังมีผลการสำรวจจากคณะเศรษฐศาสตร์  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างราบรื่น ผู้ที่มาสัมมนาในวันนี้จะได้รับคำตอบที่ถูกต้องสามารถนำไปคำนวณใช้กับธุรกิจของตนเองได้  ในเมื่อมีกฎหมายออกมาแล้ว เราก็ต้องหาทางออกที่ดีเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ระหว่างผู้พักอาศัยและเจ้าของ  เรากอยากให้ขอนแก่นมีแนวทางปฏิบัติในทางเดียวกัน  เพื่อให้เมืองเราเป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้มาติดต่อหรือผู้ที่ผ่านไปมา

ด้าน นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ได้กล่าวถึงแนวทางแก้ไขสัญญาเช่าควบคุมในส่วนของการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า  กฎหมายใหม่ระบุห้ามไม่ให้ผู้ให้เช่าเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกินกว่า 1 เดือน  แนวทางแก้ไขคือ ผู้ให้เช่าอาจจะเพิ่มหลักประกันอื่นที่ไม่ใช่ “เงินประกันการเช่า” เช่น ค่าประกันความเสียหายเฟอร์นิเจอร์   ส่วนเรื่องค่าไฟฟ้า,น้ำประปา ตามประกาศฉบับใหม่กำหนดให้ผู้ให้เช่าต้องเรียกเก็บค่าไฟฟ้า,ประปาตามอัตราที่จ่ายจริง  แนวทางแก้ไขคือ ผู้ให้เช่าอาจจะเพิ่มค่าบริการส่วนอื่นที่จำเป็นแก่การให้เช่าโดยแท้ และไม่ค้ากำไรจากค่าไฟฟ้า, น้ำประปา เช่น ค่าบริการส่วนกลาง (ค่าบริการอินเตอร์เน็ต, ค่าบริการเคเบิ้ลทีวี, ความสะอาด, การรักษาความปลอดภัย,การส่งสินค้าและเอกสาร ฯลฯ) (สคบ. เตือน “หอพัก-ห้องเช่า” อย่าขึ้นค่าส่วนกลาง แทนเก็บ น้ำ-ไฟ)

 

ขณะที่ ผศ.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา และ ผศ.ดร.นรชิต จิรสัทธรรม วิทยากรจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เผยผลสำรวจจากการเก็บข้อมูลผู้เช่าหอพักขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นใน 5 โซนหลักคือ 1.หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น  2.กังสดาล-สามเหลี่ยม  3.ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บ้านกอก  4.ห้างแฟรี่พลาซา-ร.ร.แก่นนคร  5.ม.ราชมงคล-ชาตะผดุง  จำนวน 421 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อยู่ในวัยนักเรียน นักศึกษา  ผู้ปกครองมีรายได้ต่อเดือนเกิน 20,000 บาทถึง 55%  ส่วนกลุ่มที่ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท มีเพียง 43.7%

ค่าเช่าโซนที่แพงที่สุดคือ บริเวณห้างแฟรี่พลาซา-แก่นนคร  5,671 บาท  รองลงมาคือ กังสดาล-สามเหลี่ยม  3,939.44 บาท  ส่วนค่าน้ำค่าไฟฟ้า สูงสุดคือ กังสดาล-สามเหลี่ยม 1,091.76 บาท  รองลงมาคือ หลัง ม.ขอนแก่น 928.17 บาท ค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3,936 บาท/เดือน  พบว่า ผู้เช่าเกินครึ่งมีการรับรู้เรื่องข้อบังคับในประกาศฉบับใหม่ และมีความเต็มใจที่จะจ่ายค่าส่วนกลางร้อยละ 41.1  ส่วนอีกร้อยละ 37.8 ต้องการจ่ายเท่าเดิม  และร้อยละ 20.7 เต็มใจให้เพิ่มค่าเช่า

สำหรับค่าส่วนกลางที่จะเรียกเก็บ ผู้เช่ามีความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตและเคเบิ้ลทีวีมากที่สุด   รองลงมาคือ การดูแลความสะอาด และค่ารักษาความปลอดภัย ตามลำดับ  ทั้งนี้ผู้เช่ามีความเต็มใจที่จะจ่ายค่าส่วนกลางอยู่ระหว่าง 280-285 บาทต่อเดือน (FB LIVE การสัมมนา “เจาะลึกสัญญาเช่า ผู้ประกอบการ ต้องปรับตัว” เรื่องการคิดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง) ในส่วนของการขึ้นค่าเช่านั้น  จากผลสำรวจพบว่า ความเต็มใจจ่ายค่าเช่าห้องเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 6-10 ของราคาค่าเช่าในปัจจุบันเท่านั้น

 

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น