X

มข.ดัน 5F ขุมทรัพย์ขับเคลื่อน “อีสานใหม่” ในงาน ISAN Insight Economic Forum

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารงานธุรกิจและการบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สำนักงานเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงานสัมมนาเศรษฐกิจอีสาน (ISAN Insight Economic Forum) “ISAN Soft Power ขุมทรัพย์ขับเคลื่อน “อีสานใหม่” สู่สากลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่โดดเด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านกิจกรรม Isan Soft Power 5F คือ FOOD FASHION FESTIVAL FIGHTING FILM ตลอดจนผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่โดดเด่นของอีสาน โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม และเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง 60 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00-21.00 น. ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น5 เซ็นทรัลขอนแก่น ที่ผ่านมา

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว ปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น เส้นทางการคมนาคม แผนผังเมืองเปลี่ยนเพื่อรองรับการขยายตัวด้านประชาการและเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษาติดอันดับโลกสูงขึ้น

มีวัตถุดิบการเกษตรที่มากมายหลากหลาย มีศิลปวัฒนธรรมที่นับว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ชั้นยอด อาทิ อาหาร (FOOD) แฟชั่น (FASHION) เทศกาล (FESTIVAL) มวยไทย (FIGHTING) ภาพยนตร์ (FILM) ภาคการท่องเที่ยว โรงแรมพร้อม รวมถึงมีศูนย์บริการสุขภาพ ศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “Medical Hub” ที่สามารถรองรับได้ทั่วอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พร้อมทุกด้าน ผู้คนหลั่งไหลมาอย่างมากมายมหาศาล โดยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยพร้อมเพรียงกันได้

“เพียงแค่เพิ่มผลิตภาพ หรือตัวชี้วัดความสำเร็จที่เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ ที่เกิดขึ้นจากการจัดหมวดหมู่ความรู้และทักษะ 9 ด้าน ประกอบด้วย (Productivity ตาม Taxonomy of Knowledge+ Skills) ได้แก่ รู้จริง (Knowledge) ทำเป็น (Knowwhat) ทำถูก (Knowhow) ทำโดยมีจดประสงค์ (Knowwhy) ทำเก่ง ( Knowwell) ทำถูกที่ (Know where) ทำถูกเวลา (Knowwhen) วันนี้โอกาสของอีสานใหม่มาถึงแล้ว ขอให้ทุกภาคส่วนจับมือกันให้แน่น ร่วมมือกันผลักดัน สร้างอีสานใหม่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกัน”

อาจารย์ ดร. เกศินี ศรีสองเมือง อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ สายวิชาสิ่งทอและแฟชั่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า คณะสถาปัตย์ได้นำเสนอ แฟชั่น (FASHION) ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการ 5F ที่มั่นใจว่าจะเป็น ซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนนำอีสานสู่เวทีสากลได้อย่างภาคภูมิ โดยนำ 3 ผลงาน ประกอบด้วย “โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายเซมิกูตูร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องศิราภรณ์โดยใช้เทคนิคการทอผ้าไหมอีรี่มัดหมี่และการปิดทอง” โดย นายเจษฎา พานทอง (อิคคิว) “โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายแวราเบิลที่ได้แรงบันดาลใจจากเพลงลำมัจฉาฮิโนกิสัตว์ทะเลที่ได้รับผลกระทบจากขยะในทะเลโดยใช้เทคนิคผ้าไหมมัดหมี่ทอแทรกเส้นใยพลาสติกรีไซเคิลและผ้าพิมพ์” โดยนายธนวัน ภูมิแสนโคตร (อาเล็ก) และ“โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายรูปแบบเซมิ กูตูร์ โดยใช้เทคนิคการทอผ้าไหมมัดหมี่ผสมการปัก ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการประดับโคมไฟในเทศกาลหยวนเซียว” โดยนางสาวธิติญา โสไกสี (เอ๋ยเอ๋ย) ทั้ง 3 โครงการฯ ล้วนำด้รับแรงบันดาลใจมาจากผ้าอีสาน ผ้าไหมไทย ประยุกต์กับเทคนิคการผลิตงานผ้าสมัยใหม่พลาสติกรีไซเคิลที่รักษ์สิ่งแวดล้อม ผสานวัฒนธรรมเอเชีย อาทิ จีน ญี่ปุ่น รวมถึงลำกลอนอีสาน โคมไฟในเทศกาลหยวนเซียวของจีน สร้างด้วยเทคนิคการทอแทรกดิ้นทองและการปัก เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กับผ้าไหมมัดหมี่ให้เป็นที่รู้จักสู่สากล ผ่านเรื่องเล่าผ่านวัฒนธรรมของผู้คนทั่วโลก ทำให้เข้าถึงง่าย เกิดประสบการณ์ร่วมกัน และที่สำคัญสามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้จริง

“ การจัดนิทรรศการ หรือเวทีแฟชั่นโชว์ เป็นโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานจริงอย่างมืออาชีพ รวมถึงการทำงานกลุ่มจัดเซทเสื้อผ้าให้เข้ากับเพื่อนในกลุ่ม รู้จักวิธีการเตรียมตัว การคดวิธีการนำเสนอ และการออกแบบให้สอดคล้องกับความเป็นจริง นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการงานจริงอย่างเต็มรูปแบบ”

นอกจากนี้ ดร. เกศินี ยังกล่าวถึงแนวโน้ม สายวิชาสิ่งทอและแฟชั่น ในการช่วยขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์อีสานสู่สากลว่า แฟชั่น เป็นภาษาสากลที่เข้าถึงผู้คนได้ทั่วโลก ข้อเด่นของอีสานคือภูมิปัญญา รากฐานวัฒนธรรม แฟชั่นจะสามารถยกระดับภูมิปัญญาอีสาน ผสานกับเทรนด์โลกในการลดการผลิตเส้นใยพลาสติก รีไซเคิลใช้เส้นใยเดิมหมุนเวียน ผนวกกับสตอรี่เทลลิ่ง (Storytelling) วัฒนธรรมอีสาน และวิธีการนำเทคนิคสร้างสรรค์ผ้าในยุคเก่าผสานยุคใหม่ คาดว่าแฟชั่นจากผ้าอีสาน และแฟชั่นไทย ร่วมสมัยจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ชั้นยอดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างแน่นอน”

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Isan Soft Powerโอกาสและความท้าทายในการพลิกเศรษฐกิจอีสานให้รุงเรืองและยั่งยืน” นอกจากนี้ยังมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนอีสานใหม่” พร้อมด้วยการเสวนาหัวข้อ 5F Model ISAN Soft Power Blueprint พัฒนาอีสานสู่สากล โดยกลุ่มผู้แทนภาคธุรกิจและทีมนักวิจัน ISAN Insight พร้อมภาคเอกชนและวัฒนธรรมมากมาย อาทิ วงหมอลำอีสานนครศิลป์ คุณยมนิล นามวงษา (บอสโจ)และ คุณรัตนาภรณ์ อุดทุม (น้องอุ๋งอิ๋ง) วงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง คุณสุชาติ อินทร์พรหม ผู้อำนวยการรายการหมอลำไอดอล ร.ต.อ.นิรันดร์ ยศพล เจ้าของค่ายมวยดาบรันสารคาม คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น