X

ขอนแก่น ประกาศเจตนารมณ์ “คนขอนแก่นไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” หลังพบบุหรี่ไฟฟ้าระบาดรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน จี้รัฐคงนโยบาย และมาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ที่ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดประกาศเจตนารมณ์คนขอนแก่นไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมด้วยเครือข่ายควบคุมยาสูบจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่, ตัวแทนเยาวชน Gen Z Gen Strong เลือกไม่สูบ และตัวแทนผู้รับผิดชอบงานด้านควบคุมยาสูบจังหวัดขอนแก่นกว่า 300 คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “คนขอนแก่นไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” ในงานสัมมนาเรื่อง โทษภัยและกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า และ ย้ำจุดยืน คนขอนแก่นจะร่วมมือกันรณรงค์ป้องกัน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้ปลอดพ้นจากการเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ


สำหรับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก จังหวัดขอนแก่นวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานี โดย นายอภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการประชุม รวมถึง คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดขอนแก่น รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น คณะวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน


ตามที่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดขอนแก่นและมติคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดขอนแก่น ที่มุ่งเน้นการป้องกันนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่ โดยกำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการตาม 7 มาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ นั้นผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น มีการดำเนินงานตาม 7 มาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ จำนวนทั้งสิ้น 280 แห่งคิดเป็นร้อยละ 24 เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ร้อยละ 54.8 รองลงมาสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 36.4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ
32.3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 21.4


ในวันนี้ มีความคาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับองค์ความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตาม 7 มาตรการ รู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รู้กฎหมายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อก้าวต่อไป การขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างยั่งยืน ซึ่งวันนี้ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “คนขอนแก่นไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” โดยมีแนวทางดังนี้
1. พวกเราจะร่วมมือกัน / รณรงค์ป้องกันประชาชนคนขอนแก่นทุกคน / โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน / ให้ปลอดพ้นจากการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ
2. พวกเราจะร่วมกันสื่อสารข้อมูล / เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง / ให้กับประชาชนคนขอนแก่น / โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน / ได้รับรู้ถึงอันตรายของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า /และรู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ
3. พวกเราจะร่วมกันสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัย / โดยเฉพาะในโรงเรียน / และสถานศึกษาทุกระดับ/ เพื่อป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า / และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด / ของเด็กและเยาวชนคนขอนแก่น / โดยการเฝ้าระวัง / และสนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎหมาย /การห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า / โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. พวกเราจะร่วมกัน / สร้างกลไกขับเคลื่อนงานของทุกภาคส่วน / ทั้งภาครัฐ / ภาคเอกชน /ภาคประชาสังคม / ให้เกิดการเชื่อมประสานการทำงานในเรื่องนี้ / อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง
5. พวกเราจะดำเนินการ / ป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชน / ให้เป็นวาระแห่งชาติ / และประกาศเจตจำนงที่ชัดเจน / ในการสนับสนุนให้รัฐบาล / คงนโยบายและมาตรการในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า / ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้
พวกเราขอประกาศเจตนารณ์ ว่า “คนขอนแก่นไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น