X

ส่องคืบหน้า LRT ขอนแก่น ติดเรื่องทุน และเรื่องที่ดินพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า นายกฯธีร์ยันลุยต่อ หวังเปลี่ยนเมืองด้วยระบบขนส่ง

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ เพจ The Active ของ Thai PBS รายการ มหานครวิพากษ์ ประเด็น การพัฒนาเมืองขอนแก่น
โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้ให้สัมภาษณ์ว่า เทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT ขอนแก่น เนื่องจากปัญหาการจราจร เกิดขึ้นจากหลายประการ เช่น ระบบขนส่งสาธารณะไม่สะดวก แต่ละเมืองมีขนส่งมวลชนที่มีรูปแบบเฉพาะของตนเอง

สำหรับจังหวัดขอนแก่นเองเมื่อในอดีตก็มีระบบขนส่งสาธารณะปะเภทรถบัส , รถตู้ , รถเมล์ , รถสองแถว ซึ่งปัญหาที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนจึงเกิดความไม่สะดวก ส่งผลให้พี่น้องประชาชนนำรถส่วนตัวมาใช้มากขึ้น ซึ่งก่อเกิดปัญหารถติด การจราจรติดขัด ปัญหามลพิษ มลภาวะตามมาด้วย เป็นปัญหาของเมืองใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีรูปแบบการลงทุนจะใช้เงินจาก บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด KKTS ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มบริษัทในจังหวัดขอนแก่นประมาณ 20 บริษัท เมื่อได้รับสัญญาอนุญาตจากภาครัฐ จึงจะระดมทุนจากชาวจังหวัดขอนแก่นและผู้สนใจ ในลักษณะการระดมทุนสาธารณะ ( Crowdfunding ) จากนั้นจะเข้าจดทะเบียนเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า (TOD) สำหรับความคืบหน้า โครงการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น รถไฟฟ้ารางเบา (LRT) เส้นทางสายเหนือ-ใต้ นำร่องสายสีแดง (สำราญ-ท่าพระ ) ซึ่งความคืบหน้าในปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตาม 2 เรื่อง คือ 1.เรื่องการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า (TOD) 2. สถาบันการเงิน ได้ชะลอเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา

ในส่วนของการเป็นเมืองแห่งโอกาสของเทศบาลนครขอนแก่น คือการต่อจิ๊กซอว์แต่ละด้านให้ครบ เพื่อมีโอกาสในการเลือกอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ เช่น การเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ( logistic hub ) โครงการรถไฟรางคู่ รวมถึงโครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT ขอนแก่น ที่เป้าหมายไม่ใช่ทำรถไฟฟ้าเพื่อให้ได้รถไฟฟ้า แต่เป้าหมายหลักคือการเป็น “รางเปลี่ยนเมือง” ซึ่งมีวิธีคิดที่แตกต่าง คือ เมืองขอนแก่นทำโครงการเพื่อเมืองเราเอง โดยการหาทุนเอง สร้างกันเอง สาระสำคัญ นั่นคือ เราต้องการหาทุนเอง ผลิตเอง เพื่อให้ลูกหลานคนขอนแก่นคนอีสานได้มีงานดีๆทำ มีรายได้สูงๆ วิธีการคือ การจัดทำหลักสูตรรองรับ ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบรางให้รองรับกับโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต, การเป็นเมือง MICE CITY เมืองแห่งการประชุมสัมมนา เป็นการสร้างเสริมการลงทุน การท่องเที่ยว, การเป็น ศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ (Medical Hub) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุ่มงบ 2 หมื่นล้านบาท กำลังก่อสร้างเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ จำนวน 5,000 เตียง ให้มีขนาดใหญ่สุดในไทยและอาเซียน มีตำแหน่งบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอีกมากมาย ยกระดับรายได้ สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ทำให้สถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น มีการปรับปรุงหลักสูตรให้รองรับ เด็กและเยาวชนมีทางเลือกด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และมีโอกาสในการประกอบอาชีพ เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนพื้นที่แห่งโอกาสให้กับประชาชนชาวขอนแก่น

สำหรับหลักการทำงานของเทศบาลนครขอนแก่น มี 2 มิติ คือ มิติแรก การทำงานในองค์กรเน้นการทำงานเป็นทีม (Super Team Advanture) มิติที่สอง การทำงานภายนอก เป็นการถักทอเครือข่าย การทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกมากกว่าหน้าที่ การทำงานเชิงรุก 2 มิตินี้ทำให้เทศบาลนครขอนแก่นเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เกิดกระบวนการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้ยึดหลักการทำงาน 3 หลัก ได้แก่ การมีส่วนร่วม โปร่งใส และกระจายอำนาจ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น