X

นศ.สาขาภาษาไทย คณะมนุษย์ สร้างชื่อ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ/ชมเชย “ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล ปีที่ 19 : The hybrid ”

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมการประกวดใน โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล ปีที่ 19 : The hybrid ซึ่งสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติงานผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ และให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อมวลชนในแขนงผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติงานผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ โดยจัดประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ผู้ที่มีความสนใจในงานด้านประกาศข่าวโทรทัศน์ และมีอายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์มืออาชีพ

นายพรหมภพ วอหา และ นางสาวชลลดา คิดค้า ได้ประกวดผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ไปเมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 และผ่านรอบคัดเลือก (Audition Round) จากการส่งคลิปการอ่านข่าวตามโจทย์ที่ได้รับ (ใช้เทคนิควิธีการอ่านแบบใดก็ได้ เช่น อ่านจากเอกสาร อ่านผ่านจอคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 และได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะะกรรมการเป็น 1 ใน 15 คน ได้เข้าสู่การประกวดในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ต้องอ่านข่าว ต่อหน้าคณะกรรมการ ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ผลของการประกวด รอบชิงชนะเลิศ (Final Round) นายพรหมภพ วอหา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ นางสาวชลลดา คิดค้า ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์


นับว่าเป็นอีกเส้นทางของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นโอกาสได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพสื่อมวลชน โดยเฉพาะในแขนงผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเข้าสู่ยุคดิจิทัลและชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในงานผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ และมีความมั่นใจในการแสดงออกในทางสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น