X

อีสานโพล เผยผลสำรวจ นักการเมืองแห่งปี ยกให้ “ชัชชาติ” อันดับ 2 และ 3 ได้แก่ หญิงหน่อย และ พิธา ตามลำดับ

วันที่ 8 ส.ค.65 รศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “เก็บคะแนนครึ่งปีแรกรางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2565” ซึ่งอีสานโพลสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล องค์กร และผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปี ในสาขาต่างๆ 12 รางวัล โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-2ส.ค. 2565 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,109 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด ทั้งนี้จะมี
การเก็บข้อมูลอีกครั้งช่วงปลายปีเพื่อสรุปคะแนนภาพรวมทั้งปี
การสำรวจนี้ จะให้ชาวอีสานเสนอชื่อ บุคคลหรือองค์กรหรือผลงานที่สมควรได้รับรางวัลแห่งปีในสาขาต่างๆ 12 รางวัล (แบบปลายเปิดไม่มีตัวเลือกให้) ซึ่งจากการประมวลผล พบว่า คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก แต่ละรางวัล มีดังนี

รางวัลนักการเมืองแห่งปี ครึ่งปีแรก อันดับที่ 1 คือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ด้วยคะแนนร้อยละ 20.2 รองลงมาคือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 16.2 และ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ด้วยคะแนนร้อยละ 12.6

“รางวัลนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมแห่งปี อันดับที่ 1 คือคุณบุ๋มปนัดดา วงษ์ผู้ดี ด้วยคะแนนร้อยละ 7.4 รองลงมาคือ พิมรี่พาย ร้อยละ 5.1 และเพนกวิน พริษฐ์ ชีวารักษ์ ร้อยละ 4.8 รางวัลสถานีโทรทัศน์แห่งปี ครึ่งปีแรก อับดับที่ 1 คือช่อง 3HD ด้วยคะแนน ร้อยละ 23.5 รองลงมาคือ ช่อง 7HD ร้อยละ 17.6 และช่อง ONE 31 ร้อยละ 13.1

รางวัลพระเอกแห่งปี อันดับ 1 เป็นของ ณเดชน์ คูกิมิยะ ร้อยละ 11.3 รองลงมาคือ โป๊บ ธนวรรธน์ ร้อยละ 8.4 รางวัลนางเอกแห่งปี ครึ่งปีแรก อันดับ 1 เป็นของ เบลล่า ราณี ด้วยคะแนนร้อยละ 15.9 รองลงมา คือ ญาญ่า อุรัสยา ด้วยคะแนนร้อยละ 8.9 และใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ร้อยละ 9.3

รางวัลนักร้องชายแห่งปี อันดับที่ 1 คือ มนต์แคน แก่นคูณ ร้อยละ 8.0 รองลงมาคือ เบิ้ล ปทุมราช ร้อยละ 7.1 และก้อง ห้วยไร่ ร้อยละ 6.5 นักร้องหญิงแห่งปี อันดับที่ 1 ลำไย ไหทองคำ ร้อยละ 7.5 รองลงมาคือ ต่าย อรทัย ร้อยละ 6.0 และมิลลิ ดนุภา ร้อยละ 5.7

รางวัลผู้ประกาศข่าว/พิธีกรชายแห่งปี อันดับที่ 1 คือ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ด้วยคะแนนร้อยละ 24.8 รองลงมาคือ นายกรรชัย กำเนิดพลอย ร้อยละ 20.7 และ นายอนุวัต เฟื่องทองแดง ร้อยละ 6.9 สุดท้ายคือ รางวัลผู้ประกาศข่าว/พิธีกรหญิงแห่งปีครึ่งปีแรก อับดับที่ 1 คือ น.ส.พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ด้วยคะแนนร้อยละ 18.8 รองลงมาคือ น.ส.เปรมสุดา สันติวัฒนา ด้วยคะแนนร้อยละ 8.6 และ น.ส.จิตดี ศรีดี ด้วยคะแนน ร้อยละ 6.6.

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง มีความเชื่อมั่นในการพยากรณ์99% และคลาดเคลื่อนได้บวกลบ4% ประกอบด้วยเพศชาย ร้อยละ 47.8 เพศหญิงร้อยละ 52.2 ด้านอายุ อายุ18-24 ปี ร้อยละ 10.8 อายุ25-30 ปี ร้อยละ 18.0 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 26.2 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 21.9 อายุ51-60 ปี ร้อยละ17.8 และอายุ 61 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 5.3

ด้านระดับการศึกษา ประถมศึกษา/ต ่ากว่าร้อยละ 9.6 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 13.8 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปวช. ร้อยละ 28.6 อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 21.4 ปริญญาตรี ร้อยละ 24.9 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 1.7
ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 32.5 รองลงมารับจ้างทั่วไป/ใช้แรงงาน ร้อยละ15.6 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 13.8 พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 12.1 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ11.5 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 7.6 พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 5.9 และ อื่นๆ ร้อยละ 1.0

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายได้ไม่เกิน 5,000 บาทร้อยละ 7.4 รายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาทร้อยละ 23.6 รายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 26.7 รายได้15,001-20,000 บาท ร้อยละ 24.2รายได้20,001-40,000 ร้อยละ 16.4 และรายได้มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไปร้อยละ 1.7

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น