X

ขอนแก่นชู ‘เมืองเดินได้-เมืองเดินดี’ปั้นเมืองตอบสนองต่อสุขภาวะให้เกิดพื้นที่การเดิน

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ UDDC, สสส. มข.ผนึกกำลังเสนอฟื้นฟูถนนรื่นรมย์ โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี ออกแบบฟื้นที่เมืองตอบสนองต่อสุขภาวะเน้นให้เกิดพื้นที่การเดิน อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมนำเสนอสู่.. สภาเมือง ขอนแก่น


วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ สถานีรถไฟขอนแก่น ชั้น 1 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พบปะและกล่าวถึงแนวคิดความเป็นมางานนำเสนอสาธารณะโครงการฟื้นฟูถนนรื่นรมย์ ซึ่งในการนำเสนอวันนี้มีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ขอนแก่น เมืองเดินได้ – เมืองเดินดี” โดยผู้ร่วมเวทีเสวนา ประกอบด้วย อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและองค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง เทศบาลนครขอนแก่น , นายวชิระ ตราชู ผู้ประกอบการในถนนรื่นรมย์ และเจ้าของโครงการ The Wall นายอดิศักดิ์ กันทะเมืองลื้ รองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และหัวหน้าโครงการเมืองเดินได้ – เมืองเดินดี ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ปัทมพร วงศ์วิริยะ อาจารย์ประจำภาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับงานนำเสนอสาธารณะโครงการฟื้นฟูถนนรื่นรมย์ เป็นการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) , ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (UDDC) , วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (COLA KKU) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,บริษัท เออเบิ้น รุม จำกัด , หน่วยบริหารและจัดการกองทุน ด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.) ,บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด และเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงถนนรื่นรมย์ให้เป็นถนนที่ปลอดภัยต่อการเดินและการขับรถ

ซึ่งโครงการฟื้นฟูถนนรื่นรมย์ (ในโครงการเมืองเดินได้-เดินดี ระยะที่ 4) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จึงได้ริเริ่ม “โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี” เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกระบวนการและกลไกในการเชื่อมโยง “นโยบายสุขภาวะ” เข้ากับ “พื้นที่” ที่จะนำไปสู่การออกแบบพื้นที่เมืองให้ตอบสนองต่อนโยบายสุขภาวะที่เน้นพฤติกรรม “การเดิน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจาก UDDC และ สสส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการฯ จนเสร็จสิ้นระยะที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2563 จึงได้มีการมีกำหนดให้มีการขยายผลการศึกษาโครงการฯ สู่การดำเนินการในระยะที่ 3 ซึ่งมุ่งเน้นการนำผลการดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 2 ไปสู่การประยุกต์ใช้กับพื้นที่เมืองหลักอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น


ถนนรื่นรมย์ จังหวัดขอนแก่น คือหนึ่งในพื้นที่ทดลองนำร่องของโครงการฯ จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นช้ให้เห็นถึงความสำคัญและศักยภาพของถนนรื่นรมย์หลายประการที่สามารถเป็นต้นแบบของการปรับปรุงตามผลการศึกษาโครงการฯ ได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินศึกษาถนนรื่นรมย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโครงการ และเป็นพื้นที่ทดลองแนวทางการพัฒนาเมืองสุขภาวะผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม UDDC และ สสส. ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท เออเบิ้น รูม จำกัด จึงจัดให้มีโครงการฟื้นฟูถนนรื่นรมย์ ภายใต้การกำกับดูและของคณะกรรมการโครงการฟื้นฟูถนนรื่นรมย์ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น โดยได้เริ่มดำเนินโครงการฟื้นฟูถนนเริ่มรมย์อย่างมีส่วนร่วมมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา คณะทำงาน และคณะกรรมการโครงการฯ ได้ดำเนินการศึกษาและออกแบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และชุมชนที่เกี่ยวข้อง

โดยจัดให้มีกระบวนการเวทีรับฟังความคิดเห็นประซาชน และการลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และประชาสัมพันธ์รวมทั้งสิ้นกว่า 1 1 ครั้ง จนในปัจจุบัน ได้มีผลสรุปแนวทางการออกแบบเพื่อปรับปรุงถนนรื่นรมย์ที่พร้อมที่จะนำเสนอสู่สาธารณะครั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รวมถึงการส่งต่อผลการศึกษานี้สู่สภาเมืองขอนแก่นตามกลไกของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น