X

เทศบาลนครขอนแก่น หารือ ปศุสัตว์ และ มข. เตรียมแผนก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจร

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด โดยมี นายภาษิต ชนะบุญ รองปลัดเทศบาล, น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,
รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์, นางสาววรรณวิไล ชาสุด นักทรัพยากรบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์, นางวรรณภา เกียงแก้ว นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ, พีระพล สุขอ้วน รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์, นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น, นายชนินทร์ น่าชม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ, นางเพ็ญนรินทร์ ดวงมาลา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้


เนื่องด้วยปัจจุบันมีการร้องเรียนเรื่องสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนคขอนแก่นจำนวนมาก ประกอบกับปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงที่ผ่านมา เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้แก้ปัญหาเบื้องต้น โดยการขอใช้พื้นที่เกาะในบึงทุ่งสร้างเป็นสถานที่ชั่วคราวในการกักกันสุนัข เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสุนัขจรจัดที่มีลักษณะดุร้ายจากการร้องเรียนของประชาชน แต่ด้วยสถานที่ทุ่งสร้างเป็นเขตป่าไม้และเป็นสวนสาธารณะที่จังหวัดขอนแก่นมีโครงการในการพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ จึงไม่สามารถพัฒนาโครงการเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดได้อย่างเป็นรูปแบบที่ถูกต้อง ประกอบกับจำนวนสุนัขที่ถูกจับเข้าไปมีจำนวนมากขึ้น และมีบางส่วนที่ว่ายน้ำหนีออกมาจากพื้นที่กักกัน เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้แสวงหาความร่วมมือในเชิงพื้นที่กับหลายหน่วยงาน และได้รับการประสานจากปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น แจ้งว่าทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพื้นที่ที่ประสงค์จะให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จึงได้นัดหมายทั้ง 3 ฝ่ายลงพื้นที่สำรวจเบื้องต้น ซึ่งเป็นพื้นที่ในโขนบ่อบำบัดน้ำเสียติดรั้งทางทิศตะวันตก เนื้อที่เป็นลักษณะรูปขวาน ประมาณเนื้อที่ 30 ไร่ และส่วนที่เป็นแปลงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ประมาณ 15 ไร่ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ วาระเพื่อทราบ เรื่อง สถานการณ์ของปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น, แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา, นโยบายและทิศทางในอนาคต, รูปแบบโดยสังเขปของศูนย์พักพิงที่ต้องการ และวาระเพื่อพิจารณา เรื่องข้อเสนอจากทางคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าประการใด ทางเทศบาลนครขอนแก่น จะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น