X

คืบหน้า ‘ท่าเรือบกขอนแก่น’เริ่มก่อสร้างระยะที่ 1 ปี’ 69 คาดเปิดบริการ ปี’ 70

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดอกคูน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาท่าเรือบก จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่1/2565 โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม

โดยสรุปได้ดังนี้ 1.แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานเพื่อพัฒนาท่าเรือบกจังหวัดขอนแก่น ให้ทำงานคู่ขนานร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย 2.โครงการรถไฟรางคู่ ขอนแก่น – หนองคาย เริ่มก่อสร้าง ปี 2566 แล้วเสร็จ ปี 2569 3.คณะทำงานดำเนินงานเพื่อพัฒนาท่าเรือบก การท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ วันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2565

และยังมีแผนการพัฒนาท่าเรือบกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 1.แผนการดำเนินงานที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดขอนแก่นให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ 2566 2.เสรอโครงการต่อเนื่องงานที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ 2567 3.การคัดเลือกเอกชนตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐเอกชนพ.ศ.2562 ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ 2567 – 2568 4.การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ 2566-2567 5.การเวนคืนที่ดินตาม พ.ร.ฏ ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ 2567-2568 6.เอกชนที่ได้รับการคัดเลือกออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งใดล้อม ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ 2568 7.ก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้างระยะที่ 1 ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ 2569-2570 8.เปิดให้บริการระยะที่ 1 ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ 2570

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น